Przejdź do treści

Uzyskiwanie stopnia doktora przez cudzoziemców

  Cudzoziemcy także mogą podejmować i odbywać kształcenie w szkołach doktorskich oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub prowadzeniu kształcenia, na podstawie:

  1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

  3) decyzji ministra;

  4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

  5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

  6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

  Za kształcenie w szkole doktorskiej, a także postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora osobie, która ukończyła takie kształcenie – także od cudzoziemców nie pobiera się opłat.

  Minister może przyznać cudzoziemcowi stypendium, finansowanie lub dofinansowanie do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałt na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania. Środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem NAWA.

  Cudzoziemcy mogą także – pod pewnymi warunkami – ubiegać się w Polsce o kredyt studencki dla doktorantów.

  Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej lub o nadanie stopnia doktora.

  Dyplom ukończenia studiów za granicą może być także uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.

  Stopień doktora nadany przez Europejski Instytut Uniwersytecki, zgodnie z Konwencją powołującą Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzoną we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r., jest równoważny ze stopniem doktora.

  Szczegółowe zasady nadawania stopnia doktora cudzoziemcom określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742).

  Skip to content