Przejdź do treści

O projekcie

Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 3.0

Projekt “Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 3.0” jest kontynuacją i uzupełnieniem projektów realizowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów w roku 2021 i 2022 ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedmiotowego zadania publicznego. Wskazać należy, że projekty “Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” oraz „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0” realizowane w ostatnich dwóch latach spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska doktoranckiego i przyczyniły się do znacznego wzrostu świadomości prawnej doktorantów, ale również innych członków społeczności akademickiej. Ponadto podejmowane w ramach projektów działania rozpromowały instytucję Rzecznika Praw Doktoranta, który jako organ statutowy Krajowej Reprezentacji Doktorantów stoi na straży praw tej grupy funkcjonującej w środowisku akademickim. Przełożyło się to na podwyższenie poziomu specjalizacji pomocy prawnej świadczonej w ramach działalności tego organu oraz integrację społeczności doktoranckiej. Niemniej ich realizacja uwidoczniła również zasadność i konieczność udoskonalania działalności prawnej prowadzonej na rzecz doktorantów, co niewątpliwie przemawia za celowością realizacji projektu – “Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 3.0”. W środowisku akademickim wciąż dostrzegalna jest bowiem niska świadomość prawna w zakresie kształcenia doktorantów, w szczególności dotyczy to zagadnień związanych z przewodem doktorskim oraz postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora i różnic pomiędzy tymi postępowaniami awansowymi.

W ramach tegorocznego zadania publicznego oferent wyłoni 7 Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta (specjalistów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce), którzy przeprowadzą działania mające na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczności doktoranckiej oraz akademickiej, a także dokonanie analizy wewnętrznych przepisów prawnych podmiotów doktoryzujących w zakresie zasad przeprowadzania przewodów doktorskich oraz postępowań w sprawach o nadanie stopnia doktora. Celem tego zadania publicznego jest zatem zwiększanie świadomości prawnej doktorantów oraz innych osób reprezentujących środowisko akademickie w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, a także diagnoza wewnętrznych regulacji prawnych podmiotów doktoryzujących (pod kątem wyszukiwania określonych nieprawidłowości oraz dobrych praktyk). Realizacja zadania umożliwi także prowadzenie działań strażniczych. Wspomniana liczba Lokalnych Ambasadorów będzie adekwatna do zakresu powierzonych im zadań i pozwoli na realizację projektu na wysokim poziomie merytorycznym.

Do zadań Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta należeć będzie:

1. reagowanie na przejawy łamania praw doktorantów oraz stosowanie niewłaściwej interpretacji prawa w zakresie spraw doktoranckich;

2. przygotowanie materiałów edukacyjnych dla doktorantów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (w szczególności w formie artykułów popularnonaukowych);

3. przeprowadzenie szkoleń dla społeczności doktoranckiej, w szczególności dla samorządów doktorantów;

4. zwiększanie świadomości prawnej wśród doktorantów oraz innych osób reprezentujących środowisko akademickie poprzez propagowanie działalności Rzecznika Praw Doktoranta oraz innych organów stojących na straży praw doktorantów;

5. analiza przepisów wewnętrznych odnoszących się do przewodów doktorskich i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 3.0” organizowany jest przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2023 r.

Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0

Projekt “Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0” jest kontynuacją i uzupełnieniem projektu realizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów w roku 2021 ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedmiotowego zadania publicznego, w związku z którym powołano 18 Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta, jak również stworzono materiały edukacyjne odnoszące się do praw i obowiązków doktorantów.

Wskazać należy, że projekt “Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” realizowany w ubiegłym roku spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska doktoranckiego i zakończył się niewątpliwym sukcesem. Działania realizowane w ramach projektu przyczyniły się nie tylko do wzrostu świadomości prawnej doktorantów i doktorantek, ale także rozpromowały instytucję Rzecznika Praw Doktoranta, który jako organ statutowy Krajowej Reprezentacji Doktorantów stoi na straży praw tej grupy funkcjonującej w środowisku akademickim. Przełożyło się to na podwyższenie poziomu specjalizacji pomocy prawnej świadczonej w ramach działalności tego organu oraz integrację społeczności doktoranckiej. Niemniej realizacja tego projektu uwidoczniła również zasadność i konieczność udoskonalania działalności prawnej prowadzonej na rzecz doktorantów, co niewątpliwie przemawia za celowością projektu – “Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0”.

W ramach tegorocznego zadania publicznego oferent wyłoni 10 Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta (specjalistów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce), którzy przeprowadzą działania mające na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczności doktoranckiej. Celem tego zadania publicznego jest zwiększanie świadomości prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Realizacja zadania umożliwi także prowadzenie działań strażniczych. Wspomniana liczba Lokalnych Ambasadorów będzie adekwatna do zakresu powierzonych im zadań i pozwoli na realizację projektu na wysokim poziomie merytorycznym.

Do zadań Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta należeć będzie:
1. Reagowanie na przejawy łamania praw doktorantów oraz stosowanie niewłaściwej interpretacji prawa w zakresie spraw doktoranckich.
2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla doktorantów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (w szczególności w formie artykułów popularnonaukowych).
3. Przeprowadzenie szkoleń dla społeczności doktoranckiej, w szczególności dla samorządów doktoranckich.
4. Zwiększanie świadomości prawnej wśród doktorantów poprzez propagowanie działalności Rzecznika Praw Doktoranta oraz innych organów stojących na straży praw doktorantów.
5. Analiza regulaminów szkół doktorskich lub samorządów doktoranckich wybranych podmiotów, które zgłoszą się do udziału w projekcie.

Projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0” organizowany jest przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2022 r.

Lokalny Ambasador Praw Doktoranta

Celem projektu pn. „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” jest zwiększanie świadomości prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Realizacja zadania umożliwi także prowadzenie działań strażniczych. W ramach zadania publicznego powołano Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta.

Do zadań Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta należy:

 1. Reagowanie na przejawy łamania praw doktorantów oraz stosowanie niewłaściwej interpretacji prawa w zakresie spraw doktoranckich.
 2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla doktorantów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce na potrzeby lokalnych samorządów doktoranckich.
 3. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla samorządów doktoranckich.
 4. Zwiększanie świadomości prawnej wśród doktorantów poprzez propagowanie działalności Rzecznika Praw Doktoranta oraz innych organów stojących na straży praw doktorantów.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie praw i obowiązków doktorantów.
 6. Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb lokalnej społeczności doktoranckiej w zakresie pomocy prawnej odnoszącej się do ich praw i obowiązków.

W ramach swoich zadań Lokalni Ambasadorzy Praw Doktoranta skupią się w szczególności na następujących kwestiach:

 1. kształcenie doktorantów zagranicznych na polskich uczelniach (działania w języku angielskim);
 2. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
 3. system świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich,
 4. postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora;
 5. system wsparcia doktorantów z niepełnosprawnościami;
 6. rekrutacja do szkół doktorskich;
 7. doktoraty wdrożeniowe;
 8. doktoraty w trybie eksternistycznym;
 9. postępowanie administracyjne w szkolnictwie wyższym;
 10. prawo autorskie;
 11. kształcenie doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

Projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowany jest przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.

Skip to content