Przejdź do treści

Materiały do pobrania

 1. Odpowiedź do Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie wymiaru urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej
 2. Odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie interpretacji art. 188 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 3. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie momentu utraty statusu doktoranta
 4. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie sytuacji prawnej uczestników studiów doktoranckich
 5. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie interpretacji art. 182 ust. 4, art. 189 ust. 1 oraz art. 204 ust. 1 PSWiN
 6. Odpowiedz na pismo Rzecznika Praw Doktoranta w sprawie interpretacji art. 209 ust. 8
 7. Odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie interpretacji przepisów dotyczących znajomości nowożytnego języka obcego
 8. Opinia prawna w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
 9. Opinia prawna w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w świetle nowelizacji wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
 10. Pismo Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie osób ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym
 11. Odpowiedź MEiN na pismo RPD KRD ws. interpretacji art. 209 ust. 1a PSWiN
 12. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie przyczyn skreślenia z listy doktorantów
 13. Odpowiedź MEiN na pismo RPD KRD ws. zatrudniania doktorantów
 14. Opinia Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie możliwości zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej
 15. Opinia prawna w przedmiocie udzielenia urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej
 16. Pismo MEiN w sprawie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców
 17. Indywidualny Plan Badawczy (IPB) w teorii i praktyce
 18. Postępowanie administracyjne w szkolnictwie wyższym
 19. Postępowanie w sprawie nadania stopnie doktora
 20. Prawo pracy w czasie doktoratu
 21. Education of foreign PhD students in Poland
 22. Procedure the awarding the doctoral degree and system of benefits
 23. Finansowanie projektów naukowych
 24. Doktorat wdrożeniowy
 25. Doktoraty w trybie eksternistycznym
 26. Prawa doktoranta i organy działające przy samorządzie doktorantów i Uczelni do których można zwrócić się o pomoc
 27. Kształcenie doktorantów PAN
 28. Prawo autorskie
 29. Rekrutacja do Szkół Doktorskich
 30. System wsparcia doktorantów z niepełnosprawnościami
 31. Relacje z promotorem
 32. Ubezpieczenia społeczne
 33. System świadczeń dla doktorantów
 34. Prawa i obowiązki doktorantów
 35. Opinia RPD KRD w przedmiocie możliwości zatrudniania doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich
 36. Opinia prawna RPD KRD w przedmiocie dopuszczalności zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej w przypadkach innych niż wskazany w art. 204 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 37. RAPORT Z BADAŃ KRD
 38. Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na pytania Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 39. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie procedury uchwalenia regulaminu szkoły doktorskiej
 40. Opinia prawna w praw autorskich do rozprawy doktorskiej i dorobku naukowego
 41. Opinia prawna KRD w przedmiocie regulacji związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami ws. nadania stopnia doktora
 42. Rekrutacja do udziału w projekcie „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0”
 43. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 44. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie odpłatności za przewód doktorski
 45. Opinia Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie dopuszczalności „zatwierdzania” Indywidualnego Planu Badawczego
 46. Opinia prawna w przedmiocie świadczeń wypłacanych w czasie zawieszenia kształcenia
  w szkole doktorskiej
 47. Opinia prawna w przedmiocie potwierdzania biegłości językowej po ukończeniu szkoły doktorskiej na potrzeby postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 48. Zbiór dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów w regulaminach szkół doktorskich i samorządów doktorantów