Przejdź do treści

Materiały do pobrania

 1. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie minimalnej wysokości stypendium doktoranckiego
 2. Timeline of the proceedings for awarding of the doctoral degree – LAPD 3.0
 3. Code of good practices and common mistakes in internal regulations of the doctorate – awarding entities regarding proceedings for the awarding of the doctoral degree – LAPD 3.0
 4. Old doctoral procedure and proceedings for the awarding of the doctoral degree – Guide by the Polish National Association of Doctoral Candidates – LAPD 3.0
 5. Przewody doktorskie oraz postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora – Poradnik Krajowej Reprezentacji Doktorantów – LAPD 3.0
 6. Kodeks dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów w uchwałach regulujących postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora – LAPD 3.0
 7. Opinia prawna w przedmiocie prowadzenia przewodów doktorskich i postępowań w sprawie nadania stopnia doktora po wejściu w życie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
 8. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie odpłatności za przewód doktorski po wejściu w życie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
 9. Odpowiedź do Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie wymiaru urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej
 10. Odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie interpretacji art. 188 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 11. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie momentu utraty statusu doktoranta
 12. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie sytuacji prawnej uczestników studiów doktoranckich
 13. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie interpretacji art. 182 ust. 4, art. 189 ust. 1 oraz art. 204 ust. 1 PSWiN
 14. Odpowiedz na pismo Rzecznika Praw Doktoranta w sprawie interpretacji art. 209 ust. 8
 15. Odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie interpretacji przepisów dotyczących znajomości nowożytnego języka obcego
 16. Opinia prawna w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
 17. Opinia prawna w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w świetle nowelizacji wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
 18. Pismo Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie osób ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym
 19. Odpowiedź MEiN na pismo RPD KRD ws. interpretacji art. 209 ust. 1a PSWiN
 20. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie przyczyn skreślenia z listy doktorantów
 21. Odpowiedź MEiN na pismo RPD KRD ws. zatrudniania doktorantów
 22. Opinia Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie możliwości zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej
 23. Opinia prawna w przedmiocie udzielenia urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej
 24. Pismo MEiN w sprawie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców
 25. Indywidualny Plan Badawczy (IPB) w teorii i praktyce
 26. Postępowanie administracyjne w szkolnictwie wyższym
 27. Postępowanie w sprawie nadania stopnie doktora
 28. Prawo pracy w czasie doktoratu
 29. Education of foreign PhD students in Poland
 30. Procedure the awarding the doctoral degree and system of benefits
 31. Finansowanie projektów naukowych
 32. Doktorat wdrożeniowy
 33. Doktoraty w trybie eksternistycznym
 34. Prawa doktoranta i organy działające przy samorządzie doktorantów i Uczelni do których można zwrócić się o pomoc
 35. Kształcenie doktorantów PAN
 36. Prawo autorskie
 37. Rekrutacja do Szkół Doktorskich
 38. System wsparcia doktorantów z niepełnosprawnościami
 39. Relacje z promotorem
 40. Ubezpieczenia społeczne
 41. System świadczeń dla doktorantów
 42. Prawa i obowiązki doktorantów
 43. Opinia RPD KRD w przedmiocie możliwości zatrudniania doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich
 44. Opinia prawna RPD KRD w przedmiocie dopuszczalności zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej w przypadkach innych niż wskazany w art. 204 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 45. RAPORT Z BADAŃ KRD
 46. Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na pytania Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 47. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie procedury uchwalenia regulaminu szkoły doktorskiej
 48. Opinia prawna w praw autorskich do rozprawy doktorskiej i dorobku naukowego
 49. Opinia prawna KRD w przedmiocie regulacji związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami ws. nadania stopnia doktora
 50. Rekrutacja do udziału w projekcie „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0”
 51. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 52. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie odpłatności za przewód doktorski
 53. Opinia Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie dopuszczalności „zatwierdzania” Indywidualnego Planu Badawczego
 54. Opinia prawna w przedmiocie świadczeń wypłacanych w czasie zawieszenia kształcenia
  w szkole doktorskiej
 55. Opinia prawna w przedmiocie potwierdzania biegłości językowej po ukończeniu szkoły doktorskiej na potrzeby postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 56. Zbiór dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów w regulaminach szkół doktorskich i samorządów doktorantów
Skip to content