Przejdź do treści

Rekrutacja do szkół doktorskich w świetle art. 200 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce a tytuł naukowy kandydata uprawniający do przyjęcia do szkoły doktorskiej

    Podstawa prawna rekrutacji do szkół do szkół doktorskich znajduje się w art. 200 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2021.0.478). Przesłanką, jaka obowiązuje osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły doktorskiej jest posiadanie odpowiedniego tytułu zawodowego. Zgodnie z ustępem pierwszym wspomnianego przepisu, jest to legitymowanie się tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub tytułem równorzędnym. Wyjątek stanowi brak takiego tytułu, i tu Ustawa przewiduje możliwość przystąpienia do rekrutacji przez osobę posiadającą stopień licencjata albo inżyniera albo osobę po skończonym trzecim roku studiów magisterskich, dla tych osób ustanowiono dodatkowe wymogi. Zgodnie z art. 186 ust 2 w wyjątkowych przypadkach, do szkoły doktorskiej może zostać przyjęta osoba, która nie posiada tytułu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego. Od takich osób wymagane jest, aby posiadały wybitny dorobek naukowy, pozwalający na zakwalifikowanie ich do szkoły doktorskiej. Jeśli chodzi o osoby z tytułem magistra i magistra inżyniera lub z tytułem równorzędnym również pożądane jest, aby posiadały w swoim dorobku wystarczające osiągnięcia naukowe, aby przejść pozytywnie proces konkursowy, jednak w przypadku osób z ww. tytułami nie jest to wymóg ustawowy, a dopiero w ramach wymogów konkursowych. To znaczy, że warunkiem do samego przyjęcia osoby bez tytułu magistra, o której była mowa wcześniej, jest posiadanie wybitnego dorobku naukowego, natomiast do osób z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym ustawa takich wymogów nie przewiduje. W przypadku tych osób dorobek naukowy będzie miał znaczenie dopiero podczas konkurencji z innymi kandydatami w konkursie do szkoły doktorskiej, nie będzie on warunkiem ustawowym przyjęcia do szkoły doktorskiej, tak jak w przypadku osób bez tych tytułów. Podsumowując, aby móc zostać przyjętym do szkoły doktorskiej kandydat powinien posiadać tytuł magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny. Natomiast osoba bez podanych tytułów chcąca zostać przyjęta do szkoły doktorskiej musi posiadać tytuł licencjata albo inżyniera lub skończony trzeci rok studiów jednolitych magisterskich a oprócz tego posiadać dorobek naukowy, wypełniać przesłanki z art. art. 186 ust 2 Ustawy o Szkolnictwie wyższym i nauce. 

    mgr Katarzyna Kowalik

    Lokalny Ambasador Praw Doktoranta

    Artykuł został napisany w ramach projektu pn. „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r

    Skip to content