Przejdź do treści

Postępowanie odwoławcze przy podjęciu decyzji o odmowie nadania stopnia doktora – art. 193 PSWiN

  Jedną z dotkliwych sytuacji, jakie mogą zdarzyć się kandydatowi do stopnia  doktora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora jest wydanie przez właściwy organ decyzji o odmowie nadania stopnia doktora. Niemniej wydanie przedmiotowej decyzji nie oznacza, iż cały proces, jakim jest staranie się o nadanie stopnia doktora zakończył się niepowodzeniem. Należy bowiem pamiętać, iż decyzja o odmowie nadania stopnia doktora jest decyzją administracyjną, od której przysługuje odwołanie. Szczegóły postępowania odwoławczego reguluje art. 193 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej „ustawą PSWiN”. Odwołanie od wyżej przytoczonej decyzji wnosi się do Rady Doskonałości Naukowej. Odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie nadania stopnia doktora. Termin na wniesienie odwołania wynosi maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Jest to termin ustawowy, który nie może być skracany aktami wewnętrznymi danego podmiotu doktoryzującego. Ma on również charakter prekluzyjny, co oznacza, iż wniesienie odwołania po jego upływie determinuje jego bezskuteczność i jednocześnie ostateczność decyzji o odmowie nadania stopnia doktora. 

  Do ww. odwołania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanego dalej „k.p.a.” (art. 178 ust. 3 PSWiN), oczywiście z pewnymi modyfikacjami wynikającymi z samej treści brzmienia art. 193 ustawy PSWiN, które w tym zakresie mają pierwszeństwo przed przepisami zawartymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Tym samym na tej podstawie można:  m.in.:  poddać weryfikacji czy decyzja administracyjna zawiera wszystkie elementy określone w art. 107 § 1 k.p.a. oraz spełnia standardy uzasadnienia określone w art. 107 § 3 k.p.a.. Samo odwołanie od decyzji nie musi przy tym zawierać szczegółowego, merytorycznego uzasadnienia, chociaż zalecane jest, by je zawierało, gdyż to zwiększyłoby szansę na przychylenie się przez Radę Doskonałości Naukowej do odwołania (art. 128 k.p.a.). 

  Organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy PSWiN, przekazuje odwołanie Rady Dyscypliny Naukowej wraz ze swoją opinią oraz aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. Rada Doskonałości Naukowej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, po rozpatrzeniu odwołania utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję o odmowie nadania stopnia doktora, wówczas staje się ona ostateczna albo uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy PSWiN, tego samego albo innego podmiotu doktoryzującego.

  Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż w przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora (art. 193 ust. 5 PSWiN).

  Podsumowanie: 

  Od decyzji właściwego organu o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie składane do Rady Doskonałości Naukowej w terminie 30 dni, od dnia doręczenia decyzji odmownej – na podstawie art. 193 PSWiN. Odpowiednie zastosowanie znajdują tutaj przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie wskazywać jedynie na niezadowolenie z wyniku decyzji, niemniej dla swej skuteczności powinno oprzeć się ono na argumentach merytorycznych oraz formalnych. Rada Doskonałości Naukowej podejmuje decyzję w terminie 6 miesięcy, w której podtrzymuje decyzję organu lub uchyla ją i przekazuje do ponownego rozstrzygnięcia temu samemu lub innemu organowi doktoryzującemu. Decyzje Rady Doskonałości Naukowej są ostateczne, ale i zaskarżalne do właściwego sądu administracyjnego.

  Autor: mgr Michał Michalski

  Skip to content