Zniżki 2017-12-01T00:46:14+01:00

Wybierz miasto:

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy w drodze Uchwały nr XXXIII/828/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie skorzystała z uprawnienia, o którym mowa w art. 188 ust. 1a PoSW. Doktoranci (uczestnicy studiów doktoranckich) chcąc poruszać się po Warszawie za pomocą środków lokalnego transportu zbiorowego mogą korzystać ze zniżki w wysokości 51% na podstawie ważnej legitymacji, określonej odrębnymi przepisami (§ 2 pkt 7 Załącznika do w/w Uchwały Rady Miasta).

Kamil Majewski

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

W Katowicach doktorantom nie przyznano uprawnienia do przejazdów ulgowych.

Kamil Majewski

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

Rada Miasta Krakowa, podobnie jak Rada Miasta Stołecznego Warszawy, skorzystała z uprawnienia ustawowego i przyznała doktorantom (uczestnikom studiów trzeciego stopnia) możliwość ulgowych przejazdów liniami dziennymi i nocnymi w drodze Uchwały nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w  komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Kamil Majewski

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

We Wrocławiu do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich typach linii są uprawnieni jedynie uczestnicy dziennych studiów doktoranckich.

Kamil Majewski

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami taryfowymi (stan na dzień 7 listopada 2017 r.) w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi słuchacze studiów doktoranckich wyższych uczelni, wpisanych na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego są uprawnieni do przejazdów ulgowych.

Kamil Majewski

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

Uchwałą Nr XXXV/988/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku (z późn. zm.) Rada Miasta Gdańska przyznała doktorantom uprawnienie do przejazdów ulgowych. Dokumentem uprawniającym do korzystania z uprawnienia jest legitymacja doktoranta, której wzór jest określony w zał. do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kamil Majewski

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

Zgodnie z taryfa za usługi gdyńskiej komunikacji miejskiej obowiązującej od 1 września 2016 r. doktoranci – na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich – są uprawnieni do przejazdów ulgowych liniami zwykłymi, nocnymi, pośpiesznymi i zwykłymi.

Kamil Majewski

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

Uchwałą nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych (z późn. zm.) doktoranci studiów stacjonarnych – na podstawie ważnej legitymacji doktoranta, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego są uprawnieni do przejazdów ulgowych w wysokości 50%.

Kamil Majewski

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

Uprawnienia do ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań obowiązujące od dnia 1 października 2016r. na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania nr XVI/177/VII/2015 z dnia 8 września 2015r. (z późn. zm.) przysługują także doktorantom z uczelni albo jednostek naukowych (ulga w wysokości 50%).

Kamil Majewski

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

W Lublinie uprawnienia do przejazdów ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego przysługują także uczestnikom studiów doktoranckich na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin nr 205/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. (z późn. zm.).

Kamil Majewski

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

Do przejazdów ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Rzeszowie, na podstawie biletów jednoprzejazdowych, wieloprzejazdowych i okresowych uprawnieni są także uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich (Uchwała Nr XIII/247/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2015 r. (z późn. zm.).

Kamil Majewski

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

Rada Miasta Białystok przyznała doktorantom uprawnienie do korzystania z 50 % ulgi w opłatach za przejazdy środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku (Uchwała Nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r. z późn. zm.).

Kamil Majewski

Doktorantom, w przeciwieństwie do studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, ustawodawca nie gwarantuje ulgi (zniżki) w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Regulacja ustawowa ogranicza się do wskazania, że jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów (art. 188 ust. 1a PoSW). Wobec tego, jednostki te posiadają pełną swobodę w kształtowaniu sytuacji doktoranta w zakresie ulg w opłatach za przejazdy.

W Bydgoszczy uczestnicy studiów doktoranckich są osobami uprawnionymi do ulgi 50% przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych , czasowych i okresowych (Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015 r. z późn. zm.).

Kamil Majewski

MENU