Opieka naukowa i promotor 2018-12-07T12:39:08+01:00
  1. PSW w odniesieniu do współpracy na linii doktorant – opiekun naukowy zdawkowo odsyłało do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (art. 201 ust. 1 pkt 3 PSW).
  2. Przywołane wyżej ministerialne rozporządzenie wskazuje na wymóg dołączenia przez doktoranta opinii opiekuna naukowego albo promotora do wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich (§ 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich).
  3. Doktorant, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, dołącza do wniosku o stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów opinię opiekuna naukowego albo promotora (§ 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich).
  4. W dotychczasowym stanie prawnym istotną rolę w kształtowaniu współpracy między doktorantem a opiekunem naukowym odgrywała praktyka poszczególnych szkół wyższych i ich przepisy wewnętrzne.

Opracował: Przemysław Brzuszczak

  1. W dotychczasowym stanie prawnym występowało rozróżnienie na opiekuna naukowego i promotora doktoranta, w świetle nowej ustawy znika instytucja opiekuna naukowego. Należy jednak pamiętać, że doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 nadal korzystają początkowo z pomocy opiekuna naukowego, a później promotora pracy doktorskiej. Inną sprawą pozostaje już to, że najczęściej opiekun naukowy doktoranta staje się jego późniejszym promotorem.
  2. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych już w PSWN, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów (art. 179 ust. 7 PW PSWN).
  3. Jednostka prowadząca studia doktoranckie ma obowiązek zapewnić doktorantowi przez cały okres studiów doktoranckich opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej, sprawowane przez opiekuna naukowego (§ 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich).
  4. O zmianę opiekuna naukowego może wnioskować doktorant lub kierownik studiów doktoranckich. Stosowny wniosek jest adresowany do kierownika jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektora jednostki naukowej. Ponadto wniosek ten wymaga uzasadnienia (§ 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich).
  5. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektor jednostki naukowej może podjąć decyzję o zmianie opiekuna naukowego (§ 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich).

Opracował: Przemysław Brzuszczak

MENU