Przejdź do treści

Zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej w związku z rodzicielstwem

  Ustawodawca przewidział w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWiN) możliwość zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej, co ma stanowić odpowiedź na różne życiowe zdarzenia, które spotykają doktorantów. 

  Kiedy można zawiesić kształcenie w szkole doktorskiej?

  Okoliczności wymienione w Kodeksie pracy stosuje się w sposób relewantny do doktorantów – według art. 204 ust. 3 PSWiN, na wniosek doktoranta kształcenie odbywane w szkole doktorskiej może być zawieszone na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Co ciekawe, w czasie tego zawieszenia doktorant nie traci prawa do stypendium. 

  Jak w praktyce wygląda zawieszenie kształcenia?

  Aby zawiesić kształcenie, doktorant powinien złożyć stosowny wniosek. Do wniosku dołącza się dokumenty uzasadniające zawieszenie okresu kształcenia. Szczegółowe regulacje dotyczące wniosku oraz organu, do którego należy skierować wniosek powinny się znaleźć w regulaminie szkoły doktorskiej. 

  Zgodnie z art. 209 ust. 6 PSWiN w okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

  Ustawodawca wskazuje, że stypendium nie może być wypłacane dłużej niż 4 lata. Czy także w przypadku zawieszenia kształcenia? Zgodnie z art. 209 ust. 3 ustawy, do maksymalnego 4-letniego okresu pobierania stypendium nie wlicza się okresu ww. zawieszenia.

  Takie ujęcie kwestii wypłacanego stypendium ma na celu wspieranie młodych doktorantów, w szczególności w założeniu rodziny.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459);

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700).

  mgr Malwina A. Tkacz

  Lokalny Ambasador Praw Doktoranta

  Skip to content