Opieka naukowa i promotor 2018-12-07T13:01:01+01:00
  1. Zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego na zasadach określonych w regulaminie szkoły doktorskiej (art. 205 ust. 1 pkt 1 PSWN).
  2. Wsparcia ze strony promotora lub promotorów w procesie opracowywania indywidualnego planu badawczego, w szczególności w zakresie propozycji harmonogramu przygotowania pracy doktorskiej (art. 202 ust. 1 PSWN).

Opracował Przemysław Brzuszczak

  1. Doktorantowi przyjętemu do szkoły doktorskiej wyznacza się promotora lub promotorów w terminie 3 miesięcy od podjęcia w niej kształcenia. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa regulamin szkoły doktorskiej (art. 201 ust. 2 PSWN, art. 205 ust. 1 pkt 1 PSWN).
  2. Doktorant w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami przygotowuje indywidualny plan badawczy (art. 202 ust. 1 PSWN).
  3. Skreślenie z listy doktorantów w szkole doktorskiej w związku z uzyskaniem negatywnego wyniku oceny śródokresowej wywiera również daleko idące konsekwencje dla promotora. Promotorem nie może zostać bowiem osoba, która w okresie ostatnich 5 lat była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z tej właśnie przyczyny (art. 190 ust. 6 pkt 1 PSWN).
  4. W razie skreślenia z listy doktorantów z powodu uzyskania negatywnego wyniku oceny śródokresowej stroną postępowania administracyjnego w tym zakresie, obok doktoranta, jest również promotor. Ze względu na konsekwencje opisane w poprzednim punkcie promotor ma interes prawny – w związku ze skreśleniem jego doktoranta z listy doktorantów w przypadku otrzymania negatywnego wyniku oceny śródokresowej (art. 203 ust. 1 pkt 1 PSWN, art. 203 ust. 3 PSWN, art. 28 KPA).

Opracował Przemysław Brzuszczak

  1. W dotychczasowym stanie prawnym występowało rozróżnienie na opiekuna naukowego i promotora doktoranta. PSWN zrywa z tym podziałem, wskazując, że opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej sprawuje promotor lub promotorzy albo promotor i promotor pomocniczy (art. 190 ust. 1 PSWN).
  2. W okresie trzech miesięcy od podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej (a więc do końca grudnia – przy założeniu, że kształcenie to rozpoczyna się 1 października) doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów (art. 201 ust. 2 PSWN).
  3. W wyborze promotora lub promotorów powinien uczestniczyć również sam zainteresowany – doktorant. Trudno by decyzje w tej sprawie zapadały bez jego aktywnego udziału.
  4. Sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego doprecyzowuje regulamin szkoły doktorskiej (art. 205 ust. 1 pkt 1 PSWN).

Opracował Przemysław Brzuszczak

MENU