Przejdź do treści

System wsparcia doktorantów z niepełnosprawnościami

  W wyniku reformy w 2018 roku prawa o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: PSWiN), w której prowadzano bardzo dużo zmian. W ustawie nie zapomniano o wsparciu osób z niepełnosprawnościami. 

  Najważniejszym punktem wspierającym doktorantów z niepełnosprawnościami jest art. 209 ust. 7 PSWiN. 

  ,,Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.”

  Co to oznacza?

  Nic innego jak zwiększone stypendium o 30 procent od kwoty jaką otrzymują pozostali doktoranci. Aby wyliczyć jaka to kwota musimy odnieść się do ust. 4 pkt 1, który wskaże nam kwotę stypendium doktoranta oraz sprawdzić wynagrodzenie profesora. Wynagrodzenie profesora wynosi 6410,00 zł (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 z dnia 25 września 2018 r.). 

  ust. 4 pkt 1

  Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: 

  1. 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa; 
  2. 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

  Mając wszystkie potrzebne informację możemy wyliczyć jaka to kwota:

  1. 6410 zł * 37 % * 130 % = 3 083,21 zł
  1. 6410 zł * 57 % * 130 % = 4 749,81 zł

  Komu przysługuje stypendium? 

  Doktorantom / doktorantkom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

  Art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – przeczytasz na stronie internetowej.

  mgr Łukasz Stępień

  Lokalny Ambasador Praw Doktoranta

  Artykuł został napisany w ramach projektu pn. „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.

  Skip to content