Przejdź do treści

Stypendium doktoranckie a realizacja projektu badawczego

  Stosownie do regulacji zawartych w art. 209 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm., dalej jako: Ustawa) stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia. 

  Omówienie wskazanej regulacji ma na celu pomoc w zrozumieniu, w jakich sytuacjach doktorant nie otrzyma stypendium doktoranckiego w związku z realizacją projektu badawczego. Konieczne będzie
  w tym przypadku zajście następujących warunków. 

  1.Zatrudnienie w związku z realizacją w projekcie badawczym – projektem badawczym, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, będzie w tym przypadku przedsięwzięcie, program lub konkurs ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), Narodowe Centrum Badań
  i Rozwoju (NCBiR), Narodowe Centrum Nauki (NCN) bądź międzynarodowy konkursu na realizację projektu badawczego. Będzie nim również projekt badawczy lub dydaktyczny finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź przez inny podmiot przyznający grant. 

  Zatrudnienie w związku z realizacją projektu badawczego oznacza zaś będzie zatrudnienie w projekcie badawczym wyłącznie w charakterze nauczyciela akademickiego bądź pracownika naukowego na umowie o pracę (z uwagi na wejście w życie przepisów Ustawy w dniu 21 września 2021 r., przepis art. 209 ust. 1a stosuje się jedynie do doktorantów zatrudnionych po tym dniu). Przepis nie dotyczy zatem umów cywilnoprawnych (umów zlecenia oraz umów o dzieło). 

  2. Doktorant musi zostać zatrudniony przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której się kształci. Przepis nie dotyczy zatem pracy w projekcie badawczym realizowanym przez inną uczelnię bądź instytucję (np. doktorant kształcący się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego zostanie zatrudniony w projekcie badawczym realizowanym w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego). 

  3. Wynagrodzenie pobierane w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego doktorantowi (stosownie do przepisów ustawy stypendium doktoranckie wynosi obecnie 2.371,70 zł brutto przed oceną śródokresową oraz 3.653,70 zł brutto po ocenie śródokresowej). Do limitu wynagrodzenia należy wliczyć wszystkie jego składniki, wynikające z umowy o pracę, tj. dodatki, stażowe, wynagrodzenia uzupełniające. Do limitu wynagrodzenia nie zalicza się stypendium wypłacanego z grantu Narodowego Centrum Nauki, tzw. „trzynastek” oraz premii. 

  Podsumowanie
  Oznacza, że doktorant szkoły doktorskiej, który zostanie zatrudniony w projekcie badawczym na umowę o pracę w charakterze nauczyciela akademickiego bądź pracownika naukowego (po 21 września 2021 r.) i osiągnie wynagrodzenie w wysokości: 

  – co najmniej 3 557.55 zł brutto miesięcznie (przed oceną śródokresową)

  – lub co najmniej 5480,55 zł brutto (po ocenie śródokresowej),

  nie będzie mógł otrzymywać stypendium w szkole doktorskiej.

  Kamil Kapica

  Skip to content