Wymogi rekrutacyjne 2018-12-03T14:34:36+01:00
  • Na podstawie literalnego brzmienia regulacji art. 196 ust. 1 p.sz.w., do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”. W tym kontekście wyjaśnienia wymaga fakt, iż pojęcie „kwalifikacji drugiego stopnia” oznacza posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Przez tytuły równorzędne z tytułem zawodowym magistra należy rozumieć tytuły wymienione w § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie tytułów naukowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. 2017.279), a zatem tytuły: magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera, magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa, magistra sztuki, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii oraz magistra farmacji.

  • Osobie, która nie spełnia kryteriów określonych w art. 196 ust. 1 p.sz.w., nie przysługuje status strony postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie. Nie spełnia ona bowiem przesłanki posiadania tzw. interesu prawnego, czyli interesu w danej sprawie wynikającego z konkretnych norm prawnych (P. Dańczak, Kandydat na studia wyższe (w:) Decyzja administracyjna w sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015). W rezultacie, względem takiej osoby nie będzie wydana decyzja o odmowie przyjęcia na studia doktoranckie, lecz na mocy art. 61a Kodeksu postępowania administracyjnego powinno odmówić się wszczęcia wobec niej postępowania rekrutacyjnego w drodze zaskarżalnego postanowienia. Na postanowienie to służy zażalenie. Zażalenie to wnosi się do Rektora danej uczelni jako organu wyższej instancji w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rekrutacyjnego.

  • Z odmową wszczęcia postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie powinna się spotkać również osoba mająca aktualnie status uczestnika studiów doktoranckich danego kierunku prowadzonego przez daną uczelnię i w określonej formie, ponownie ubiegająca się o przyjęcie na ten sam kierunek (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 października 2016 roku, sygn. IV Sa/Gl 159/16). Chodzi w szczególności o doktorantów niewykazujących postępów w pracy naukowej i chcących za wszelką cenę utrzymać status doktoranta. Należy jednak pamiętać, że w stosunku do tej samej osoby w jednym czasie nie mogą funkcjonować dwie decyzje rozstrzygające tę samą sprawę.

    Hanna Wiczanowska

MENU