Przebieg procesu rekrutacyjnego 2018-12-03T14:35:08+01:00

#1

Zgodnie z art. 196 ust. 2 p.sz.w, rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Przepis ten wiąże się z faktem, iż kandydaci na studia doktoranckie muszą spełnić wymogi określone uchwałą senatu – w przypadku uczelni, natomiast w przypadku jednostki naukowej – rady naukowej tej jednostki. Uchwała ta musi zostać podana do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.

#2

Kryteria zawarte w takiej uchwale mają charakter materialnoprawny, toteż ich naruszenie będzie równoznaczne z obrazą przepisów prawa materialnego. Ponadto uczelnia/jednostka naukowa może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, których tryb określany jest uchwałą senatu uczelni/rady naukowej jednostki naukowej. Jednocześnie warunki i tryb rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych powinny uwzględniać szczególne potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi (art. 169 ust. 5 p.sz.w).

#3

Proces rekrutacji przeprowadzony jest przez komisje rekrutacyjne powołane przez kierownika jednostki naukowej (wydziału) uczelni lub dyrektora jednostki naukowej. Komisje te podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie. Jednocześnie, zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa, brak wskazania stanowisk członków Komisji rekrutacyjnej do spraw przyjęcia na studia doktoranckie, a przede wszystkim brak podpisów poszczególnych jej członków, stanowi rażące naruszenie art. 107 § 3 k.p.a (wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. akt III Sa/Kr 1826/16). W związku z tym uchybienie tego rodzaju stanowić może jedną z podstaw do złożenia odwołania od takiej decyzji.

#4

Niezwykle istotnym aspektem postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie jest obowiązek zapewnienia jawności jego wyników (art. 196 ust. 5 p.sz.w). Z tego względu uczelnie i jednostki naukowe są zobowiązane do publikacji rankingów przyjętych na studia doktoranckie, wraz z wyszczególnieniem ilości punktów zdobytych przez kandydatów. Dobrze przyjętą praktyką jest ponadto publikowanie nie tylko sumy zdobytych przez kandydatów punktów, ale też przedstawienie ich rozbicia na poszczególne składowe, bądź też publikowanie rankingu po I części postępowania (najczęściej będzie to weryfikacja dostarczonych przez kandydatów dokumentów) oraz ostatecznego rankingu przyjętych. Niewątpliwie obowiązek ten urzeczywistnia przysługujące kandydatom prawo do złożenia odwołania od niekorzystnej dla nich decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie.

Hanna Wiczanowska

MENU