Przedłużenie studiów doktoranckich

Przedłużenie studiów doktoranckich 2018-12-03T12:48:09+01:00

REGULACJE

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

REGULACJE

Procedurę przedłużenia studiów doktoranckich określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1696) oraz Regulaminy studiów doktoranckich. Decyzję o przedłużeniu studiów podejmuje Kierownik studiów doktoranckich.

KONSEKWENCJE

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

KONSEKWENCJE

Okoliczność przedłużenia studiów doktoranckich za zgodą kierownika tych studiów pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na uprawnienia i obowiązki doktoranta. Osoba korzystająca z przedłużenia studiów doktoranckich zachowuje pełny status doktoranta (wyjątek stanowi wyłącznie możliwość kontynuowania studiów doktoranckich w dłuższym okresie, określonym pozytywną decyzją o ich przedłużeniu, niż przewidziany planem danych studiów).

WYMOGI FORMALNE

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

WYMOGI FORMALNE

Rozporządzenie enumeratywnie wymienia wymogi wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich tj. dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanie roku studiów doktoranckich oraz uzasadnienie.

Nadto, do wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, doktorant dołącza opinię:

1) opiekuna naukowego albo
2) opiekuna naukowego i opiekuna pomocniczego – w przypadku doktoranta biorącego udział w programie, o którym mowa w art. 26 ust. 3f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, albo
3) promotora.

Do wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, o którym mowa w § 7 ust. 2 albo ust. 3, doktorant dołącza dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich.

NA JAK DŁUGO?

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

NA JAK DŁUGO?

Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.

Należy podkreślić, iż kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku (§7 ust. 2):

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,

2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

– łącznie nie dłużej niż o rok.

Studia mogą być również przedłużone o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego – zwalniając doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach (§7 ust.3).

Magdalena Osińska-Wilińska

MENU