Finansowanie zewnętrzne 2018-12-03T13:24:54+01:00
 • Program ETIUDA – kierowany doktorantom, którzy chcieliby odbyć staż w zagranicznym ośrodku oraz zobowiązują się do obrony pracy doktorskiej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia finansowania; aplikować mogą osoby na początku kariery naukowej (pod warunkiem wszczętego przewodu doktorskiego do 30 czerwca roku danej edycji); wnioski w systemie OSF należy składać od 15 grudnia do 15 marca; https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
 • Program PRELUDIUM – program na projekty badawcze realizowane przez zespoły badawcze (max. 3 osobowe); aplikowanie w systemie OSF w terminach 15 marca – 15 czerwca oraz 15 września – 15 grudnia; https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

Paulina Bielawska-Srock

Program START –  roczne stypendia dla najzdolniejszych młodych naukowców (do 30 rż.), który mają udokumentowany dorobek naukowy; celem jest zachęcenie do dalszego rozwoju; stypendium można otrzymać tylko raz; termin składania wniosków – zależnie od edycji; http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Paulina Bielawska-Srock

 • Stypendia Fundacji Lanckorońskich oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich – stypendia na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie oraz innych europejskich ośrodkach; wnioski należy składać do 15 stycznia; http://fundacjalanckoronskich.org/wnioski/
 • Stypendia Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej stypendia dla naukowców w takich dziedzinach jak: historia, filologia polska, historia sztuki, politologia, kartografia historyczna; http://pau.krakow.pl/index.php/en/dzialalnosc/stypendia-thl-w-paryzu

Paulina Bielawska-Srock

Stypendia dla doktorantów oraz młodych naukowców zarówno na pobyty krótkoterminowe, jak i na roczne; https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/

Paulina Bielawska-Srock

 • Graduate Student Award – stypendium dla osób, które planują podjąć m.in. studia doktoranckie w amerykańskich uczelniach (wyłączone są studia medyczne wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programy LLM oraz MBA); aplikacja raz w roku w systemie Embark; http://www.fulbright.edu.pl/graduate-student-award/
 • Fulbright-Schuman – stypendia dla doktorantów na realizację projektów dot. stosunków pomiędzy USA a UE lub związanych ze sprawami Unii (wyłączenie studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentami); http://www.fulbright.edu.pl/fulbright-schuman/ oraz http://www.fulbrightschuman.eu/
 • Junior Research Award – konkurs dedykowany doktorantom umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej; wyłączone są zgłoszenia projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem; rejestracja wniosków w systemie Embark; http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/

Paulina Bielawska-Srock

 • Program LIDER – program dedykowany młodym naukowcom, w tym doktorantom, mający na celu poszerzenie kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne oraz mają potencjał wdrożeniowy; do programu należy aplikować wraz z Jednostką; termin aplikowania – styczeń – marzec;
  http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vii-edycja/
 • Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER – celem programu jest podniesienie kompetencji młodej kadry w zakresie umiejętności dydaktycznych i informatycznych w procesie kształcenia, a także uprawiania dydaktyki w języku obcym i zarządzania informacją; program dla doktorantów (do 35 rż.) należących do kadry dydaktycznej uczelni; termin składania wniosków – zależny od edycji; http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/

Paulina Bielawska-Srock

Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe – program skierowany do uczestników studiów doktoranckich w instytutach PAN; termin składania wniosków – 15 października; https://instytucja.pan.pl/images/2016/styp_doktor/05/04/Decyzja_Nr_12_Prezesa_PAN_z_dnia_28_kwietnia_2016r.pdf

Paulina Bielawska-Srock

MENU