Wybrane organizacje doktoranckie działające w Polsce

>>>Wybrane organizacje doktoranckie działające w Polsce
Wybrane organizacje doktoranckie działające w Polsce 2018-12-03T18:00:10+01:00

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest działającą na podstawie ustawy ogólnopolską organizacją, której celem jest reprezentowanie interesów doktorantów i wyrażanie w imieniu ich środowiska opinii do projektów aktów prawnych. W zdecydowanej mierze KRD opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale od czasu do czasu w zakres właściwości KRD włączone są projekty prawne innych resortów, które znajdują elementy wspólne z obszarem nauk i szkolnictwa wyższego lub z obszarem kształcenia doktorantów.

KRD ma charakter apolityczny, przez co rozumie się zachowanie bezstronności wobec partii politycznych, i samorządny, co oznacza samodzielność w kierowaniu własną działalnością.

Organem nadzorującym działalność KRD jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który jednocześnie przeznacza środki na funkcjonowanie KRD w formie dotacji.

KRD, w odróżnieniu od samorządów doktorantów i porozumień doktoranckich, posiada osobowość prawną nadaną mocą ustawy. Jest też organizacją zrzeszającą samorządy doktorantów podmiotów (uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN) prowadzących studia doktoranckie (a według projektowanej ustawy – również szkoły doktorskie), nie zaś samych doktorantów. Porozumienia doktoranckie nie funkcjonują w ramach KRD, ale równolegle i niezależnie.

Początek KRD datować można na dzień 1 września 2005 roku, ponieważ wtedy weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, której art. 209 konstytuuje Krajową Reprezentację Doktorantów.

Za celów statutowych KRD należy:

 • reprezentowanie i promowanie środowiska doktorantów, a tak że jego edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych potrzeb;
 • wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie aktów normatywnych i projektów aktów normatywnych;
 • ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą;
 • dbanie o podnoszenie jakości studiów doktoranckich;
 • wspieranie i promowanie samorządności doktorantów;
 • kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • identyfikacja i znoszenie barier w rozwoju naukowym, kulturalnym i sportowym doktorantów;
 • podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wśród doktorantów poprzez działalność informacyjną, naukową i kulturalną w zakresie szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania i kultury fizycznej;
 • wspieranie mobilności doktorantów

Wśród cyklicznie organizowanych przez KRD projektów, które mają charakter otwarty dla środowiska doktorantów, wyróżnić można:

 • mistrzostwa sportowe (siatkówka plażowa, siatkówka halowa)
 • konkurs na najbardziej prodoktorancką uczelnię PRODOK oraz konkurs na najbardziej prodoktorancki instytut PAN – PROPAN
 • konferencja „Model funkcjonowania studiów doktoranckich”
 • posiedzenia organów statutowych o charakterze otwartym.

Łukasz Hnatkowski

Pełna nazwa porozumienia: Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich

Rok założenia: 2013

Opis porozumienia:

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich od 2013 roku zrzesza Samorządy Doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównym celem Forum jest reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów, współpraca z organizacjami doktoranckimi w Polsce i za granicą (w tym z Krajową Reprezentacją Doktorantów, porozumieniami branżowymi i lokalnymi), oraz wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów. W ramach działalności Forum organizowane i wspierane są inicjatywy naukowe, kulturalne i integracyjne. W tych celach reprezentanci Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich współpracują z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce (m.in. Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich, Forum Uniwersytetów Polskich).

Najważniejsze projekty:

 • Konkurs DFUP DOCUP

Istotnym elementem rozwoju studiów doktoranckich i działalności młodych naukowców są podoktoranckie inicjatywny naukowe. Dzięki nim młodzi adepci nauki otrzymują niezbędną pomoc i możliwości do rozwoju własnych badań.  Pragnąc zwrócić uwagę na doniosłą rolę działań wspierających doktorantów, Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich ogłasza konkurs DokUP na najlepsze podoktoranckie  inicjatywy w Polsce.

Celem konkursu jest promocja działań wspierających doktorantów w realizacji studiów doktoranckich i uprawniania nauki. Nazwa konkursu to skrótowiec zawierający w sobie określenie obszaru, którego dotyczy konkurs czyli doktorantów i studiów doktoranckich, jak i organizatora, którym jest Doktorancie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP).

 • Ankieta „Obowiązki opiekuna naukowego i promotora”
 • Cykl konferencji naukowych „Samorządność doktorancka w Polsce: perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju”

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, wyników badań oraz dyskusja doktorantów, pracowników naukowych oraz aktywnie działających samorządowców środowiska doktoranckiego nad:

– historią samorządności doktoranckiej w Polsce;

– ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym (oraz aktów pokrewnych);

– perspektywami rozwoju studiów doktoranckich (z podziałem na poszczególne dyscypliny nauki);

– problemami doktorantów (socjalnymi, badawczymi, legislacyjnymi);

– historią porozumień lokalnych zrzeszających doktorantów;

– problemami doktoranckich porozumień branżowych.

Kanały kontaktowe – strona www, FB, Twitter:

Kontakt:

doktoranckie.forum.up@gmail.com

Strona internetowa:

https://www.facebook.com/DoktoranckieForumUniwersytetowPolskich/

Barbara Żmuda-Frydrychowska

Pełna nazwa porozumienia: Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

Rok założenia: 2014

Opis porozumienia:

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych zrzesza Uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe i badawcze posiadające studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Porozumienie jest inicjatywą mającą na celu:

a) Reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;

b) Wymianę informacji i doświadczeń;

c) Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;

d) Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi;

e) Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;

f) Promocję i aktywizację życia środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;

g) Wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;

Pełna misja i strategia Porozumienia dostępna jest na stronie: http://www.pdnhis.edu.pl/strona-glowna/

Członkowie Porozumienia:

 1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 2. Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 3. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 4. Szkoła Główna Handlowa
 5. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 7. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 8. Uniwersytet Opolski
 9. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 10. Uniwersytet SWPS
 11. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 12. Uniwersytet Warszawski
 13. Uniwersytet Wrocławski
 14. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Zrealizowane/Realizowane projekty:

Ponieważ nasze Zjazdy od dłuższego czasu przybierają formułę dwojaką – spotkanie składa się z wykładów, panelu dyskusyjnego otwartego dla wszystkich chętnych oraz obrad Porozumienia, prezentujemy informacje o Zjazdach utrzymujących taką formułę:

 1. V Zjazd PDNHiS, 12 grudnia 2015 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Panel dyskusyjny: Nauki humanistyczne i społeczne we współpracy z biznesem
 2. VI Zjazd PDNHiS, 27 lutego 2016 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Panel dyskusyjny: Finansowanie nauki i planowanie ścieżki rozwoju naukowego
 3. VII Zjazd PDNHiS, 23 kwietnia 2016 r., Uniwersytet Wrocławski
  Panel dyskusyjny: Interdyscyplinarność młodych naukowców. Wady i zalety wielokierunkowej współpracy w rozwoju ścieżki naukowej.
 4. Zjazd Wyborczy PDNHiS, 18 czerwca 2016 r., Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  Panel dyskusyjno-warsztatowy: Granty i fundusze na badania doktorantów nauk humanistycznych i społecznych
 5. IX Zjazd PDNHiS, 22 października 2016 r., Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  Panel dyskusyjny: Doktorancka gra w granty
 6. X Zjazd PDNHiS, 21 stycznia 2017 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Panel dyskusyjny: Ekonomia społecznie zaangażowana
 7. Zjazd Wyborczy PDNHiS, 17 czerwca 2017 r., Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie,
  Panel dyskusyjny: Przyszłość humanistyki i studiów doktoranckich w Polsce
 8. XII Zjazd PDNHiS, 29 października 2017 r., Uniwersytet Wrocławski,
  Panel: Gra symulacyjna i dyskusja dot. kapitału społecznego we współczesnej Polsce

Ponadto ważnym, zrealizowanym projektem było:

Badanie  Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych 2016

Badanie doktorantów przeprowadzone przez PDNHiS miało na celu diagnozę stanu studiów doktoranckich w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Jest to priorytetowy projekt Porozumienia, gdyż w oparciu o jego wyniki podejmowane będą kolejne działania na rzecz społeczności doktorantów.

Ankieta realizowana w terminie 18 maja 2016 – 6 lipca 2016  była pierwszym badaniem skierowanym bezpośrednio do doktorantów tych nauk i miała na celu zidentyfikowanie aktualnych problemów uczestników studiów trzeciego stopnia oraz zalet i wad ich życia doktoranckiego. Ze względu na inną specyfikę studiów doktoranckich ankieta nie dotyczyła doktorantów Instytutów PAN i innych instytutów badawczych.

Zebrano łącznie ponad 1550 odpowiedzi, co zapewniło nam co dało 7,33 % populacji wszystkich doktorantów obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Jednym z pośrednich efektów badań ma być publikacja, której roboczy tytuł to: Studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w polsce. Diagnoza stanu (nie) wiedzy, problemów oraz rekomendacje zmian, której celem jest zaprezentowanie spektrum stanowisk doktorantów, także tych, posiadających doświadczenie zdobyte w pracy w organach samorządu oraz różnych porozumieniach branżowych lub lokalnych.
Artykuły wchodzące w skład monografii poświęconej tematyce studiów doktoranckich w Polsce z obszarów nauk humanistycznych i społecznych maja koncentrować się wokół następujących problemów:

 1. Raporty z badań dotyczących funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce oraz artykuły próbujące zdiagnozować określony wycinek funkcjonowania studiów doktoranckich i/lub ich społeczny odbiór.
 2. Artykuły opisujące nadużycia, naruszenia etyki zawodowej naukowca, a w skrajnych przypadkach patologii dotykającej środowisko doktorantów. Mamy tu na myśli m.in. nieuczciwość niektórych procesów recenzyjnych czy przykłady nierzetelności prowadzonych badań i refleksji naukowej itp.
 3. Próby zwrócenia uwagi na związek pomiędzy polityką stypendialną, grantową itp. a stanem naszej wiedzy na temat doktorantów (np. motywacje podjęcia studiów doktoranckich, zaangażowanie w pracę naukową itp.) oraz konsekwencji pojawiąjących się nieprawidłowości. Planowana publikacja ma ukazać się w 2018 roku.

Oraz wcześniej, organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej: Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania, która odbyła się 29-30 maja 2015, na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (dziś Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS) we Wrocławiu.

Obejmujemy również patronaty nad konferencjami w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, do tej pory promowaliśmy m.in.:

– IV Międzyuczelnianą Konferencję Doktorantów: Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych. Warsztat młodego badacza, 12-13 marca 2015 r. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

– VII Konferencja Młodzi KES: Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, 23 października 2015 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

– V Międzyuczelnianą Konferencję Doktorantów: Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych

„Warsztat młodego badacza”, 17 marca 2016 r., Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

IV Zlot Młodych Badaczy Kultury: Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce, 17-18 marca 2016 r., Uniwersytet Wrocławski

– VI Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową: Początek Życia Człowieka, 30 marca 2016 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

– I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów, 27 maja 2016, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

– Ogólnopolską Konferencję: Samorządność Doktorancka w Polsce: perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju, 15 września 2016, Lubelskie Porozumienie Doktorantów, Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich, Samorząd Dokoranatów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Fundacja Wczoraj dla Jutra

– IX Międzydyscyplinarną Konferencję Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, 21 października 2016 r., Uniwersytet Szczeciński

– V Zlot Młodych Badaczy Kultury: Praca/Nie-praca, 25-27 maja 2017 r., Uniwersytet Wrocławski

Aktywnie uczestniczymy w posiedzeniach Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, a także w projektach KRD – m.in. pracowaliśmy w Zespół Roboczy ds. Opracowania Doktoranckich Założeń do Ustawy 2.0

Kanały kontaktowe – strona www, FB, Twitter:

http://www.pdnhis.edu.pl,

https://www.facebook.com/pdnis.edu/

Joanna Tomaszewska

Pełna nazwa porozumienia: Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

Rok założenia: 2008

Opis porozumienia:

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych zrzesza Samorządy Doktoranckie Polskich Uczelni Technicznych. Rozpoczęcie działalności PDUT datowane jest na dzień 19 kwietnia 2008 r, kiedy to z inicjatywy Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej zorganizowano pierwszy zjazd zawiązujący porozumienie. Obecnie Porozumienie zrzesza środowiska doktorantów 20 polskich uczelni technicznych, z których Delegaci i Obserwatorzy uczestniczą w cyklicznie organizowanych zjazdach. Zjazdy pozwalają na realizację statutowych celów Porozumienia, jakimi są m.in.: reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni technicznych oraz rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów, a także wymiana informacji i doświadczeń, realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych oraz promocja i aktywizacja środowiska doktorantów uczelni technicznych.

Zrealizowane/Realizowane projekty:

 1. Promowanie działalności doktoranckiej w uczelniach zrzeszonych, np. konferencji, imprez kulturalnych i sportowych.
 2. Uczestniczenie w konsultacjach Ustawy 2.0.
 3. Pielęgnowanie postaw obywatelskich, poprzez aktywizację samorządności doktoranckiej.
 4. Uczestniczenie w doraźnych pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
 5. Szkolenie przedstawicieli samorządów doktoranckich w zakresie obowiązującego prawodawstwa.

Kanały kontaktowe – strona www, FB, Twitter:

https://facebook.com/porozumienie.doktorantow.uczelni.technicznych/

strona www.pdut.edu.pl w „pracach modernizacyjnych”, więc obecnie przekierowuje na FB

Angela Andrzejewska

Pełna nazwa: Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych

Rok założenia: 2017

Opis:

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM) tworzą obecnie delegaci reprezentujący samorządy doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Każda uczelnia ma prawo oddelegować dwóch delegatów do pracy w Forum. Bardzo cenne jest to, że jesteśmy przedstawicielami wielu zawodów medycznych. Są wśród nas między innymi lekarze, stomatolodzy, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni czy też analitycy medyczni. Dzięki temu możemy w pełni obiektywnie wypowiadać się w kwestiach nas dotyczących. To duża merytoryczna wartość. Zgodnie ze swoimi celami statutowymi Forum ma przede wszystkim reprezentować środowisko doktorantów uczelni medycznych, być miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na uczelniach, realizować wspólne przedsięwzięcia naukowe, wydawać opinie do propozycji aktów prawnych i rozporządzeń przedkładanych przez Ministerstwo Zdrowia lub Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz współpracować z innymi organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność naukową doktorantów.

Przede wszystkim jest to bliska współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów(KRD). Jako ustawowo powołane ciało doradcze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego KRD otrzymuje do zaopiniowania wiele aktów prawnych regulujących sprawy związane z doktorantami i nie tylko. Nam przekazywane są do zaopiniowania te dokumenty, które dotyczą uczelni medycznych. W ten sposób bierzemy aktywny udział w pracach legislacyjnych i konsultacjach społecznych. Z pewnością będziemy to kontynuować.

Ponadto chcielibyśmy ujednolicić sposób rekrutacji na studia doktoranckie. Uważamy, że w każdej uczelni medycznej absolwent kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego powinien mieć możliwość tuż po studiach, w trakcie stażu, aplikować na studia doktoranckie. W tym celu podjęliśmy rozmowy z KRAUM.

Obecnie także jesteśmy na etapie rozpowszechniania ankiety dedykowanej doktorantom uczelni medycznych. Chcemy w ten sposób dowiedzieć się z jakimi problemami najczęściej się spotykają i co chcieliby zmienić. Dzięki temu wspólnie będziemy mogli wypracować nowe, lepsze rozwiązania i razem próbować je wdrażać w życie.

Nadal będziemy wspierać KRAUM w jego już podjętych działaniach mających na celu współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w celu powołania osobnego konkursu grantowego wyłącznie dla uczelni medycznych.

Chcemy kontynuować współpracę z Komisją Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP (KWSM PSRP). W dalszych planach mamy także zapoczątkowanie i organizację ogólnopolskiej konferencji dedykowanej doktorantom uczelni medycznych.

Kanały kontaktowe – strona www, FB, Twitter:

https://www.facebook.com/DFUMed/

https://twitter.com/DFUMed

Mateusz Kowalczyk

Pełna nazwa porozumienia: Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego

Rok założenia: 2012

Opis porozumienia:

Porozumienie stanowi platformę współpracy dla środowiska doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego. Akt porozumienia został podpisany 1 czerwca 2012 roku przez sześciu przedstawicieli:
– Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
– Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
– Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;
– Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
– Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;
– Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Podstawowe cele Porozumienia to:
– reprezentowanie środowiska doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego na arenie ogólnopolskiej;
– wymiana informacji i doświadczeń;
– realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i integracyjnych;
– współpraca z ogólnopolskimi organizacjami doktoranckimi.

Zrealizowane/Realizowane projekty:

Ogólnopolskie wydarzenia sportowe, aktywizujące doktorantów:

– IV edycje Mistrzostw Doktorantów i Doktorantek w Siatkówce Halowej

– II edycje Mistrzostw Doktorantów i Doktorantek w Halowej Piłce Nożnej

– Integracyjne Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Tenisie i Squashu

– I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Squashu

– I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Unihokeju

– II Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Tenisie i Squashu

Kanały kontaktowe – strona www, FB, Twitter:

Strona www: https://awf.katowice.pl/uczelnia/samorzad-studiow-doktoranckich/ogolnopolskie-porozumienie-doktorantow-awf

Fb: https://www.facebook.com/OPDAWF/

Iwona Sulowska

Pełna nazwa: Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Rok założenia: 2011

Opis porozumienia:

Rada Samorządu Doktorantów to organizacja, która zrzesza wszystkich doktorantów instytutów Polskiej Akademii Nauk. W Radzie Samorządu Doktorantów PAN każdy wydział posiada jednego przedstawiciela.

Zrealizowane/Realizowane projekty:

RSD PAN co roku we współpracy z KRD organizuje konkurs na najbardziej prodoktorancki Instytut PAN – PROPAN. Organizuje również wydarzenia cykliczne dla doktorantów PAN – konferencję doktorantów PAN oraz Panel Wiedzy. Celem projektów, jest upowszechnianie i upublicznianie w przystępnej formie wyników badań naukowych doktorantów Akademii, ale także wspólne stawianie problemów badawczych i dyskusja z osobami zupełnie niezwiązanymi ze środowiskiem naukowym.

PANel Wiedzy to projekt realizowany w oparciu o organizację spotkań, podczas których upowszechniana jest wiedza oraz doświadczenia z pracy badawczej doktorantów jednostek naukowych PAN. Spotkania mają charakter edukacyjno – integracyjny.

Projekt ,,PANel Wiedzy’’ jest realizowany od 2014 roku i ma charakter ogólnopolski. I konferencja doktorantów PAN została zorganizowana w 2017r.

Kanały kontaktowe – strona www, FB, Twitter:

http://samorzaddoktorantow.pan.pl/

https://www.facebook.com/Rada-Samorz%C4%85du-Doktorant%C3%B3w-PAN-497858543568730/?ref=aymt_homepage_panel

Katarzyna Kryszczuk

MENU