Opinie Rzecznika

Opinie Rzecznika 2017-11-30T14:43:50+01:00

Z poniższych kategorii wybierz interesującą Cię tematykę:

Opinia prawna w przedmiocie wykładni art. 164 ust. 2 w zw. z art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 2019-02-26T18:34:36+01:00

Pytający zwrócił się do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta z prośbą o wykładnię przepisów art. 164 ust. 2 w zw. z art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, a zatem o określenie obowiązków uczelni wynikających ze słów:  „Uczelnia przyjmująca na studia cudzoziemców organizuje dla tych osób zajęcia z języka polskiego”.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie cofnięcia uprawnień do nadawania stopnia doktora 2019-02-26T18:35:54+01:00

Pytająca jest doktorantką na kierunku X pewnej uczelni. Powzięła informację o cofnięciu uprawnień do doktoryzowania się na swoim kierunku. Doktorantka skierowała następujące pytania: Jak będzie wyglądała w powyższej sytuacji kontynuacja studiów doktoranckich oraz wypłacanie przyznanych stypendiów doktoranckich?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie zwolnienia od opłat za kolokwia przed przewodem doktorskim 2019-02-26T18:59:11+01:00

Doktorantka zwróciła się z pytaniem do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów celem ustalenia jak wygląda procedura obciążenia kosztami w czasie otwierania przewodu doktorskiego, w szczególności ewentualnie zwolnienie od opłat. Doktorantka wskazała, że na jej uczelni otwarcie przewodu doktorskiego jest możliwe wyłącznie w przypadku uzyskania oceny pozytywnej z czterech kolokwiów. Doktorantka została zobowiązana do ponoszenia opłat za każdy egzamin w łącznej wysokości 600 złotych. Doktorantka wyjaśniła, że jej sytuacja materialna uniemożliwia ponoszenie tych kosztów. Dodała, że utrzymuje się ze stypendium socjalnego.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności postanowień dotyczących praw autorskich zawartych w umowie o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz za inne usługi związane z odbywaniem stacjonarnych studiów doktoranckich 2019-02-26T18:59:56+01:00

Pytająca zwróciła się do Rzecznika Praw Doktoranta z prośbą o przygotowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej Umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz za inne usługi związane z odbywaniem stacjonarnych studiów doktoranckich, w szczególności zaś rozdziału regulującego prawa autorskie dotyczące wytworzonych przez doktorantów utworów naukowych, tj. utworów stworzonych przez niego w procesie dydaktycznym na Uczelni i prezentowanych na corocznym przeglądzie zaliczeniowym lub opracowywanych dla celów przewodu doktorskiego, z uwagi na fakt, iż Pytająca powzięła informację co do możliwych naruszeń praw majątkowych doktorantów. Wzorzec kontroli w tym przypadku stanowić będą przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą Senatu 37/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku. Istota wspomnianej opinii sprowadza się zatem do udzielenia odpowiedzi na pytanie o zgodność postanowień Umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz za inne usługi związane z odbywaniem stacjonarnych studiów doktoranckich z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i wydanymi przez Uczelnię aktami wewnętrznymi.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie przewlekłości postępowania 2019-02-26T19:00:21+01:00

Pytający zwrócił się z pytaniem do Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta celem ustalenia czy w przedmiotowej sprawie będzie istniała możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania czy też bezczynność dziekana uczelni X, bowiem kwestia sporna dotyczy doktorantów uczelni X. W tym miejscu doprecyzować należy, że studia prowadzone są w zakresie X i Y m.in. wspólnie przez:

 1. Wydział X uczelni X
 2. Wydział X uczelni Y.

Istotnym jest jednak fakt, że uczelnia Y nie posiada niezbędnych uprawnień do prowadzenia studiów doktoranckich z zakresu Y. W konsekwencji, nabór na studia doktoranckie został wstrzymany w uczelni Y. Jednak część doktorantów – w oparciu o ówcześnie obowiązujące przepisy prawa – rozpoczęła studia z zakresu Y na Wydziale X uczelni Y.

W związku z zaistniałą sytuacją, na kanwie regulaminu studiów przyjęto, iż przewody doktorskie winny być otwierane przez doktorantów na Wydziale X uczelni Y, który posiada jedynie uprawnienia do koordynowania prac doktorantów w zakresie Y w dziedzinie nauk X. W efekcie, przewody doktorskie dotyczące Y w dziedzinie nauk Z są już otwierane w Instytucie X PAN. Nadmienić należy, że z opisu stanu faktycznego wynika, iż zarówno tematyka prac doktorskich, jak i osoba promotora została zaakceptowana przez stosowną radę wydziału.

Kwestią problematyczną jest jednak otwarcie przewodu doktorskiego na pisemny wniosek skierowany do Dziekana Wydziału X uczelni Y. Dziekan Wydziału X na uczelni Y nie podejmuje żadnych działań w sprawie dwóch doktorantów (m.in. od czerwca 2016 roku). Brak działań usprawiedliwia nieuzyskaniem przez prodziekana ds. nauki (odpowiedzialnego na procedowanie w sprawach doktorantów) żadnych informacji z Instytutu X PAN na temat ewentualnego pokrycia kosztów przewodów doktorskich. W treści zapytania wskazano, że bierność dziekana trwa od października 2015 roku, zaś do Instytutu X Pan nie zostało nawet wystosowane żadne zapytanie w przedmiotowych sprawach doktorantów. W konsekwencji, w związku z zaistniałą sytuacją, Pytający zwrócił się z prośbą o wydanie opinii celem ustalenia czy art. 29 § 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki o treści: „W postępowaniach dotyczących nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz nadania, ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia uprawnienia do nadawania tych stopni w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do zaskarżania decyzji wydanych w tych postępowaniach stosuje się przepisy o zaskarżaniu decyzji administracyjnych do sądu administracyjnego” będzie miał zastosowanie w przedmiotowej sprawie, a w szczególności czy umożliwi złożenie skargi na przewlekłość postępowania czy też bezczynność dziekana Wydziału X uczelni Y.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie przewodu doktorskiego 2019-02-26T19:08:25+01:00

Doktorant ma praktycznie ukończoną pracę doktorską na temat A. Od 2013 roku ma otwarty przewód doktorski na Uczelni X, jednakże z powodu długotrwałych problemów interpersonalnych z promotorem, obawia się, że zakończenie doktoratu będzie niemożliwe, a sprawa będzie się nadal przewlekała. Doktorant wskazał, iż w przedmiotowej kwestii zwracał się o pomoc do Dziekana, na piśmie, jak również odbył rozmowę osobistą. Dodał, że problemy w relacji z promotorem objawiają się przedmiotowym traktowaniem osoby Doktoranta, nieetyczną postawą, regularnymi uwagami ad personam, sygnalizowaniem rezygnacji z pracy. Doktorant podniósł, iż kilkakrotnie zgłaszał sprawę również w instytucie. Z relacji Doktoranta wynika, że nie uzyskał pomocy, sugerowano mu jedynie indywidualne podjęcie starań w celu naprawy relacji z promotorem, podkreślano natomiast, iż jest tylko petentem itd. Zdaniem Doktoranta, jego prośba o pomoc (pisemna), została przez promotora potraktowana jako skarga, co naraziło go na dalsze perturbacje w kontaktach z promotorem.

W związku z powyższym Doktorant zwrócił się z prośbą o opinię prawną, która będzie zawierała wskazanie, do kogo ma się w niniejszej sprawie zwrócić o pomoc. Nadto poprosił o informację, jak ze strony technicznej wygląda sprawa ewentualnego zamknięcia przewodu doktorskiego i dokończenia pracy na innej uczelni, z innym promotorem. Zaznaczając przy tym, że – w związku z poświęconym czasem, wkładem pracy oraz przeprowadzonymi obszernymi badaniami – zależy mu na tym, aby nie przygotowywać rozprawy od początku.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie przyjęcia na studia doktoranckie 2019-02-26T19:09:37+01:00

XY zwrócił się z pytaniami do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia na studia doktoranckie na Uczelni X powołując się  w procesie rekrutacji  na wynik „dość dobry” ujawniony w treści dyplomu  ukończenia studiów. XY wskazał, że w 2009 roku uzyskał tytuł zawodowy w związku z ukończeniem studiów na Uczelni Y. Na dyplomie pytający uzyskał właśnie ocenę „dość dobry”. W treści zapytania doprecyzowano równocześnie, że ocena „dość dobry” wynikała z ówczesnego systemu kalkulacyjnego obowiązującego na Uczelni X, bowiem ocena ujawniona na dyplomie stanowi średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskanych w toku studiów. XY zaakcentował, że obecnie obowiązujące przepisy prawa narzucają odmienną metodę ustalania oceny dyplomowej, gdyż pod uwagę jest brana zarówno średnia arytmetyczna, jak i ocena z pracy dyplomowej czy też ocena z egzaminu dyplomowego. Przy takim systemie wyliczenia oceny dyplomowej pytający uzyskałby ocenę „dobrą” w dyplomie. W konsekwencji pytający prosi o wydanie opinii prawnej w przedmiotowej sprawie w szczególności celem ustalenia, czy istnieje możliwość skorygowania oceny dyplomowej.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie publikacji wyników badań naukowych, na podstawie których przygotowano rozprawę doktorską 2019-02-26T19:10:18+01:00

Pytająca będąc uczestnikiem studiów doktoranckich przeprowadziła badania naukowe w ramach realizowanego grantu. Wyniki badań, o których mowa w zdaniu poprzednim stały się podstawą do przygotowania przez Pytającą rozprawy doktorskiej oraz pięciu publikacji naukowych. Jednakże kierownik grantu nie wyraża zgody na publikację wyników badań opracowanych podczas realizacji przedmiotowego grantu.

Wobec powyższego, należy rozstrzygnąć kwestię prawa publikacji wyników badań, których autorem jest uczestnik studiów doktoranckich.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie rozprawy doktorskiej w formie zbioru artykułów 2019-02-26T19:10:52+01:00

Czy w przypadku rozpraw doktorskich przygotowanych jako zbiór artykułów opublikowanych i przyjętych do druku w skład tego zbioru artykułów (rozprawy doktorskiej) mogą wchodzić publikacje naukowe (w czasopismach spełniających odpowiednie kryteria) opublikowane lub przyjęte do druku przed otwarciem przewodu doktorskiego?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie możliwości uzyskania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia przez doktoranta odbywającego studia doktoranckie z kolejnej dyscypliny 2019-02-26T19:11:51+01:00

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta wpłynęło zapytanie dotyczące możliwości uzyskania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów przez osoby odbywające kolejne studia doktoranckie (z kolejnej dyscypliny) po zakończeniu wcześniejszych studiów doktoranckich.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie uprawnień pracowniczych i emerytalnych w przypadku rezygnacji ze studiów doktoranckich oraz opłat w przypadku ubiegania się o stopień doktora z tzw. wolnej stopy 2019-02-26T19:12:17+01:00

Doktorant sformułował następujące pytania:

 1. Rezygnując ze studiów doktoranckich z dniem 30 września 2017 roku (studia rozpoczęte 1 października 2015 r.), jaki okres studiów będzie się liczył do uprawnień pracowniczych, jaki okres będzie się liczył do składkowych okresów emerytalnych?
 2. Warunkiem powyższych zaliczeń jest uzyskanie stopnia doktorskiego. Czy uzyskując ten stopień z wolnej stopy w warunkach wyżej opisanych doktorant będzie miał prawo do wliczenia okresu studiów doktoranckich do uprawnień pracowniczych oraz składowych okresów emerytalnych?
 3. Czy w ww. przypadku ma istotne znaczenie uzyskanie zaliczenia II roku studiów doktoranckich (złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów)?
 4. Czy przeprowadzając przewód doktorski z wolnej stopy doktorant będzie musiał coś zapłacić tzn. na jakiej podstawie prawnej większość uczelni żąda od doktorantów – eksternów ponoszenia opłat za przeprowadzenie przewodu? Czy odmowa poniesienia takich kosztów może czymś skutkować dla doktoranta?
 5. Czy zawieszenie w prawach doktoranta ma wpływ na otwarcie przewody doktorskiego, wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminów doktorskich, obronę pracy oraz nadanie stopnia naukowego doktora?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie zaliczenia etapów studiów doktoranckich 2019-02-26T18:55:45+01:00

Pytający jest uczestnikiem II roku stacjonarnych studiów doktoranckich na Uczelni X. Pytający był obecny na 3 z 5 zajęć i nieobecny na 2 z 5 zajęć z przedmiotu Y. Jednocześnie pytający ustnie umówił się z prowadzącym, iż niezależnie od tych nieobecności, na ostatnich zajęciach przedłoży indeks celem wpisania oceny. Nie wyraził na to zgody kierownik studiów doktoranckich.

Ponadto pytający ukończył studia podyplomowe na innej uczelni, gdzie miał przedmiot Z w większym wymiarze godzin niż na studiach doktoranckich, których jest obecnie uczestnikiem.

W związku z powyższym pytający zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na następujące zagadnienia:

 1. Czy na podstawie obowiązujących przepisów istnieje procedura dochodzenia uzyskania zaliczenia z przedmiotu, w trakcie trwania którego uczestniczyło się w większości zajęć?
 2. Czy zaliczenie przedmiotu na innych studiach jest podstawą do zaliczenia takiego samego przedmiotu w mniejszym wymiarze godzin na innych studiach?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie zmiany promotora rozprawy doktorskiej 2019-02-26T19:13:54+01:00

Pytająca jest doktorantką na Uczelni X. Doktorantka skierowała pytanie: Czy istnieje możliwość zmiany promotora?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie wielokrotności możliwości pobierania stypendium doktoranckiego 2019-02-26T19:14:34+01:00

Pytający jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni X., które w niedługim czasie zakończy. Chce podjąć studia doktoranckie w innej dyscyplinie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w ramach naboru na kolejne studia III stopnia został poinformowany, że niezależnie od wyników postępowania kwalifikacyjnego nie będzie mógł otrzymać stypendium doktoranckiego, bowiem „otrzymuje je się tylko raz w życiu”. Doktorant wyrażając swoje wątpliwości wobec tego stwierdzenia zwrócił się do Rzecznika Praw Doktoranta o wyjaśnienie tej kwestii.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie środków ochrony prawnej doktoranta ubiegającego się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 2019-02-26T19:15:16+01:00

Z informacji udzielonej przez Pytającą wynika, że Pytająca złożyła wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce. Rada Wydziału negatywnie “zaopiniowała” (nie było dyskusji po referacie prezentującym wniosek przez Kierownika Studiów Doktoranckich) wniosek o stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla doktorantów. Cała opinia polegała tylko na głosowaniu i nie ma innego uzasadnienia tej decyzji. Pytająca wskazała również, że kierownik stwierdził poprawność formalną wniosku, załączników oraz wpisanych osiągnięć, a także, że nie ma jeszcze wypełnionego i przesłanego wniosku do rektoratu. Pytająca po rozmowie telefonicznej z pracownikiem działu spraw studenckich i doktoranckich, została poproszona o wstrzymanie się z dalszymi działaniami, gdyż rada wydziału wg opinii i wiedzy pracownika nie może po prostu bez podstaw i uzasadnienia zaopiniować negatywnie. Pytająca po trzech dniach roboczych (tj. 26.09, wnioski z rektoratu będą wysyłane 6.10) dowiedziała się z wydziału, że Rada Wydziału tak zagłosowała, a dziekan chce wysłać wniosek do rektora (choć według Pytającej i pracownika rektoratu rektor nie może wysłać go dalej bez pozytywnej opinii). Wniosek Pytającej o stypendium ministra spełnia wymogi, zgodnie z tym, co zreferowała Kierownik. Jest to 6 międzynarodowych konferencji naukowych (w tym tak prestiżowych jak kongres International Political Studies Association), kierowanie grantem z NCN, monografia i publikacja na liście A. Zgodnie z tym, co Pytająca we własnym zakresie doczytała, Rada Wydziału powinna opiniować w zakresie wybitności osiągnięć zgodnie z załącznikiem (a nie swoją wizją wybitności) oraz w związku z faktem bycia doktorantem.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie ustalania dochodu w przypadku pobierania stypendium doktoranckiego 2019-02-26T19:16:03+01:00

Pytający zwrócił się do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta z zapytaniem o sposób ustalania dochodu w przypadku pobierania przez niego stypendium doktoranckiego od października 2015 r.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie wypłaty stypendium doktoranckiego 2019-02-26T19:17:07+01:00

Pytający rozpoczął drugi rok studiów doktoranckich w Uczelni X oraz trzeci rok studiów doktoranckich na Uczelni X. Pytający zwrócił się z prośbą o sporządzenie opinii. Przedmiotem opinii jest ustalenie, czy Doktorant może kontynuować edukację w obydwu jednostkach organizacyjnych i otrzymywać stypendium doktoranckie. Nadto, celem opinii jest również zweryfikowanie, czy przerwanie studiów doktoranckich zobowiązuje Pytającego do zwrócenia stypendium.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie terminu zaprzestania wypłacania stypendium doktoranckiego 2019-02-26T19:17:39+01:00

Pytająca prosi o udzielenie informacji, w jakim momencie następuje zakończenie wypłaty stypendium doktoranckiego, jeżeli doktorant Uczelni X wcześniej ukończył studia doktoranckie i obronił pracę doktorską, w sytuacji, gdy doktorant nie otrzymał jednocześnie wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie stypendium doktoranckiego – II 2019-02-26T18:42:54+01:00

Doktorantka sformułowała następujące pytania:

 1. Czy zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym doktorant może odbyć 120 h asystentury (przekroczenie ustawowego maksimum określonego na 90 h) i czy za godziny w takim wymiarze mogą zostać przyznane punkty zgodnie z załączonym formularzem „Punktacja osiągnięć doktoranta za poprzedni rok akademicki – Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich (Uchwała Uczelni X)?
 2. Czy możliwe jest ubieganie się o stypendia (doktoranckie, projakościowe, rektora) na V roku studiów, w przypadku otrzymania zgody na przedłużenie studiów?
 3. Czy możliwe jest uzyskanie punktów za publikację artykułu, w przypadku kiedy otrzymał on pozytywne recenzje, został przydzielony numer DOI i nastąpiła publikacja w wersji online (pełna wersja), jednakże nie został jeszcze przydzielony do tomu?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie możliwości złożenia wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego przez osobę rozpoczynającą studia doktoranckie 2019-02-26T19:18:26+01:00

Pytający został przyjęty na stacjonarne studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018, co potwierdzają wyniki postępowania rekrutacyjnego ujawnione dnia 14 lipca 2017 roku. Pytający chciałby skorzystać z prawa do otrzymywania stypendium doktoranckiego, co winno być poprzedzone w szczególności złożeniem wniosku o przyznanie ww. stypendium. Jednocześnie Pytający zaznaczył, iż z dokonanej przez Niego analizy obowiązujących w tym zakresie przepisów wynika, iż wniosek o stypendium należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca, co w przypadku Pytającego miałoby oznaczać złożenie przedmiotowego wniosku przed ujawnieniem wyników rekrutacji. Pytający podniósł, iż zasady przyznawania stypendiów na uczelni, w której rozpocznie studia doktoranckie (Uczelnia X) są niezgodne z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię. Uwzględniając wskazane okoliczności Pytający przygotował wniosek do kierownika studiów doktoranckich zawierający prośbę o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018.

Wobec powyższego, należy przeanalizować kwestię przyznawania stypendium doktoranckiego osobom przyjętym na pierwszy rok studiów doktoranckich, w szczególności terminu do złożenia wniosku o przyznanie omawianego stypendium.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie stypendium doktoranckiego 2019-02-26T19:19:00+01:00

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta wpłynęło zapytanie o obligatoryjność przyznania stypendium doktoranckiego. Pytający wskazał, że w dniu 1 października 2016 rweszła w życie ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym dodano m.in. art. 195a, stanowiący, iż: „W jednostce organizacyjnej uczelni oraz w jednostce naukowej liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2, nie może być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem”. Mając na względzie powyższe, jak również fakt, iż na Uczelni X od co najmniej 4 lat nie są w ogóle wypłacane stypendia doktoranckie,  uznał za zasadne wyjaśnienie przedmiotowej kwestii z Rektorem ds. studenckich. Na spotkaniu z doktorantami Rektor oświadczył, iż według jego wiedzy, przepis ów będzie obowiązywał od roku akademickiego 2017/2018. Ponadto, Rektor wskazał, iż w odpowiedzi na nowelizację, do rektoratu wpłynęło pismo jednego z Dziekanów, zawierające stanowisko, iż Wydział nie posiada środków na wypłatę stypendium doktoranckiego i w związku z powyższym stypendium, jak co roku, nie zostanie wypłacone. Jako podstawę odmowy wypłaty stypendium doktoranckiego Uczelnia wskazała § 2 ust. 2 Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie X w roku akademickim 2016/2017, który stanowi, iż: „Stypendium doktoranckie może zostać przyznane doktorantowi pod warunkiem posiadania środków finansowych przez jednostkę organizacyjną Uczelni prowadzącą studia doktoranckie i ich przekazania na finansowanie tego stypendium”.

Wobec powyższego, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uczelni X, zwróciła się z prośbą o opinię w opisanej sprawie.  Doktoranci Uczelni X stoją na stanowisku, że przepis przyznający im prawo do uzyskania stypendium doktoranckiego obowiązuje od 1 października 2016 r., a zatem nie mniej niż 50% uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich winno –  w ich opinii – uzyskać stypendium doktoranckie w roku akademickim 2016/2017.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie stypendium 2019-02-26T19:19:45+01:00

XY zwrócił się do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta z zapytaniem celem uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudnienia w trakcie odbywania studiów doktoranckich. W końcowym okresie studiów Pytający zajmuje się poprawkami redakcyjnymi w treści rozprawy doktorskiej i nie prowadzi żadnych badań z nią związanych. Jednocześnie podejmuje stypendium w pełnym wymiarze. Pytający chciałby jednak zweryfikować czy:

 1. powinien zakończyć okres odbywania studiów doktoranckich z dniem rozpoczęcia pracy?
 2. może pracować i być pełnoprawnym uczestnikiem studiów doktoranckich do czasu ich zakończenia (co nastąpi w kwietniu 2017 roku)?
 3. posiada obowiązek rezygnacji z pobieranego stypendium jeśli podejmie pracę?

Dodatkowo doprecyzować należy, że doktorant nie znajduje się w stosunku pracy z Instytutem, z którym nawiązał współpracę. Co istotne, Pytający w opisie stanu faktycznego wskazał, że będzie zawierać umowę cywilnoprawną/o pracę z podmiotem trzecim, nie z uczelnią.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie sposobu ustalania 30% najlepszych doktorantów uprawnionych do otrzymania tzw. stypendium projakościowego 2019-02-26T19:20:19+01:00

Pytający zwrócił się do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta z zapytaniem o sposób ustalania grupy 30% najlepszych doktorantów, którzy są uprawnieni do otrzymywania tzw. stypendium projakościowego. Pytający wskazał, że zgodnie z Regulaminem zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej obowiązującym na jego Uczelni „przy ustalaniu 30 % najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów należy stosować metodę zaokrąglania w dół”. Zastrzeżenie to wywołało wątpliwości Pytającego, który zastanawia się, czy w takim przypadku nie powinny znaleźć zastosowania ogólne zasady matematyki. Pytający chciałby powziąć informację, czy o sposobie zaokrąglania liczy doktorantów decyduje Rektor czy też szczególne przepisy prawne.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie stypendium doktoranckiego i wpisów do indeksu 2019-02-26T19:20:51+01:00

Pytająca jest doktorantką V roku stacjonarnych studiów doktoranckich na Politechnice X. W najbliższym czasie pytająca planuje złożyć wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich przez 2. rok (VI rok studiów doktoranckich). W ostatnim roku akademickim pytająca przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą i urodzeniem dziecka, a jej godziny dydaktyczne zostały przepisane na innego pracownika uczelni, w związku z czym nie będzie miała potwierdzenia osiągnięć dydaktycznych na podstawie hospitacji za ostatni rok.

Promotorem pracy doktorskiej pytającej jest osoba, która nie jest pracownikiem Politechniki X.

W związku z powyższym pytająca prosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe wątpliwości:

 1. Czy spełnia przesłanki do otrzymania stypendium doktoranckiego?
 2. Czy może uzyskać wpisy do indeksu?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie odwołania się od decyzji w sprawie stypendium doktoranckiego 2019-02-26T19:21:23+01:00

Pytająca doktorantka podała, że na jej wydziale 2 doktorantom nie przyznano stypendium doktoranckiego. W decyzji administracyjnej Rektor uczelni wskazał, iż w przypadku doktoranta I roku w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnął on wyniki dobre, a nie bardzo dobre, przy czym wyniki rekrutacji nie zostały nigdzie ogłoszone, natomiast w przypadku doktoranta wyższego roku odmowę przyznania stypendium uzasadniono tym, iż z jednego egzaminu uzyskał wynik 3,5, pomimo iż w regulaminie nie zostało zawarte takie kryterium. W związku z powyższym pytająca prosi o udzielenie odpowiedzi, czy powyższe uzasadnienia mogą być podstawą odwołania od decyzji administracyjnej wydanej przez Rektora?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie zgodności regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z Prawem o szkolnictwie wyższym 2019-02-26T19:21:56+01:00

Pytający prosi o wydanie opinii w przedmiocie zgodności § 3 ust. 5 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Uczelni X. z § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie możliwości wystosowania przez kierownika studiów doktoranckich wezwania o ponowne złożenie wniosków o przyznanie tzw. stypendium projakościowego 2019-02-26T19:22:39+01:00

Pytający jest uczestnikiem studiów doktoranckich, który złożył  wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów drugiego i wyższych lat studiów (tzw. stypendium projakościowe). Wniosek Pytającego został rozpatrzony i podpisany przez członków komisji oraz opatrzony uwagami osoby, która – jak się okazało – jest Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów, nie zaś członkiem komisji właściwej do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Jednocześnie Pytający odbył spotkanie z Kierownikiem Studiów Doktoranckich, dążąc do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Kierownik Studiów nie podzielił jednak stanowiska i argumentacji Pytającego. Tego samego dnia Kierownik Studiów Doktoranckich skierował do osób, które złożyły omawiane wnioski prośbę o ponowne ich złożenie, jako powód wskazując skierowanie wniosków do niewłaściwej komisji i na nieaktualnych formularzach. Następnie Pytający wystąpił do Kierownika Studiów Doktoranckich z prośbą o wskazanie podstawy prawnej dla ponownego złożenia wniosku. W odpowiedzi wskazano na art. 71 § 1 i 2 k.p.a.

Wobec powyżej wskazanego stanu faktycznego, należy rozstrzygnąć następujące kwestie:

 1. Czy osoba nie będąca członkiem komisji właściwej do rozpatrzenia wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych ma uprawnienia do oceny tychże wniosków?
 2. Czy Kierownik Studiów Doktoranckich ma prawo ponownie wezwać doktorantów do złożenia przedmiotowego wniosku powołując się na brzmienie art. 77 § 1 i 2 k.p.a.?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie możliwości jednoczesnego otrzymywania stypendium naukowego z NCN oraz stypendium doktoranckiego w jednostce naukowej 2019-02-26T19:23:22+01:00

Pytająca odbywa studia doktoranckie w jednostce naukowej, w której jednocześnie realizuje projekt badawczy z Narodowego Centrum Nauki. W związku z tym, zwróciła się z zapytaniem, czy fakt otrzymywania stypendium naukowego z projektu finansowanego przez  NCN wyklucza możliwość pobierania stypendium doktoranckiego w ramach tej samej jednostki naukowej. Pytająca nie jest przekonana, czy z powodu realizacji projektu badawczego w ramach NCN doktorant musi jednocześnie zrezygnować z pobierania stypendium doktoranckiego. Pomocniczo należy również udzielić odpowiedzi na pytanie, czy we wspomnianym zakresie istnieje dopuszczalność różnicowania statusu prawnego uczestników studiów doktoranckich na uczelniach oraz w jednostkach naukowych.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie terminowej realizacji studiów doktoranckich 2019-02-26T19:24:07+01:00

Pytający złożył wniosek o stypendium doktoranckie. Jednym z warunków jego przyznania jest terminowa realizacja studiów doktoranckich. Na uczelni Pytającego funkcjonuje rozliczenie semestralne, w bieżącym roku akademickim były to dwie daty graniczne: 29 lutego oraz 30 września dla obu semestrów. Wpis z zaliczeniem semestru zimowego Pytający uzyskał dnia 1 marca i taka data została wpisana we wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego. Przy składaniu wniosku Pytający poruszył kwestię daty i z odpowiedzi pracownika wydziału wynikało, że liczy się data zaliczeń przedmiotów. To samo zostało powiedziane podczas posiedzenia komisji opiniującej wnioski o stypendia. Mimo to, kierownik studiów doktoranckich, będący przewodniczącym tej komisji, nie przyjął takiego tłumaczenia. Pytająca dodała, że uzyskanie wpisów przed końcem semestru nie wynikało tylko z jej winy, ponieważ dwa ostatnie wpisy egzaminatorzy odwołali lub nie przyszli na umówiony termin wpisu, przez co uzupełniony indeks Pytający miał dopiero 29 lutego i tego dnia, od razu, złożył go w dziekanacie.

Na gruncie powyższym sformułowano pytanie dotyczące terminowej realizacji studiów doktoranckich.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie odwołania od decyzji o odmowie przyznania stypendium doktoranckiego 2019-02-26T19:25:20+01:00

Pytająca jest doktorantką V roku studiów doktoranckich. Doktorantka złożyła wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego. Pomimo, iż Pytająca nie otrzymania jeszcze decyzji  w przedmiotowej sprawie, uzyskała informacje, że wniosek został rozpoznany negatywnie i została wydana decyzja odmowna. Doktorantka wskazała, że spełnia wymogi przyznania stypendium doktoranckiego, gdyż prowadzi zajęcia dydaktyczne, publikuje artykuły naukowe oraz prowadzi badania. W związku z tym, skierowała pytanie:

 1. Czy istnieje podstawa prawna do odwołania się od decyzji o odmowie przyznania stypendium doktoranckiego i jak ewentualnie uzasadnić takie odwołanie?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie interpretacji art. 199 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 2019-02-26T19:26:29+01:00

Pytający nie otrzymał stypendium dla najlepszych doktorantów z uwagi na niespełnienie wymogów wynikających z treści art. 199 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym tj. brak postępów w pracy naukowej.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie zmian zasad przyznawania stypendium doktoranckiego 2019-02-26T19:27:07+01:00

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta wpłynęło zapytanie odnoszące się do zmian w sposobie przyznawania stypendium doktoranckiego i projakościowego na uczelni Pytającego, wprowadzonych na mocy nowego regulaminu przyznawania tychże świadczeń.

Obawy doktorantów w nowym akcie budzą w szczególności przepisy, zgodnie z którymi stypendium doktoranckiego i projakościowego nie otrzyma osoba, która realizuje studia doktoranckie z więcej niż jednej dyscypliny. Co więcej, pytający poddaje pod wątpliwość moc prawną regulaminu przyjętego w dniu 26 października 2016 r., przy założeniu, ze jego przepisy mają znaleźć zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 1 października 2016 r.

Ponadto, zaniepokojenie doktorantów budzi fakt, że Rektor uczelni zagroził, że jeśli doktoranci nie zaakceptują zmian w regulaminie, nie podpisze on żadnej decyzji przyznającej stypendium, a także, że z uwagi na brak środków z MNiSW nie przyzna żadnego stypendium doktoranckiego, tylko za takie uzna przyznaną 50 proc. doktorantom na danym wydziale uczelni “dotację projakościową”.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie możliwości pobierania stypendiów podczas okresu przedłużenia studiów doktoranckich 2019-02-26T19:28:01+01:00

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta wpłynęło zapytanie dotyczące możliwości pobierania stypendiów: socjalnego, dla najlepszych doktorantów, tzw. stypendium projakościowego oraz doktoranckiego przez doktorantów przedłużających studia doktoranckie.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie stypendium doktoranckiego 2019-02-26T19:28:37+01:00

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta wpłynęło zapytanie o obligatoryjność przyznawania stypendium doktoranckiego. Pytająca chciałby powziąć informację, czy praktyka niewypłacania stypendiów doktoranckich na jej wydziale jest zgodna z prawem.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie interpretacji pojęcia „środków zewnętrznych” w kontekście finansowania działalności statutowej uczelni 2019-02-26T19:29:15+01:00

W związku z niespójnościami w zakresie  uzyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych przez doktorantów na jednym z wydziałów Uczelni, Pytający – członek Uniwersyteckiej Rady Samorządu Doktorantów, zwrócił się do Krajowej Reprezentacji Doktorantów z prośbą o interpretację pojęcia koszty zewnętrzne. W tym kontekście, Pytający prosi ponadto o rozstrzygnięcie kwestii, czy koszty pośrednie świadczą o tym, że dane środki są środkami zewnętrznymi.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie możliwości uzyskania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia przez doktoranta przedłużającego okres studiów doktoranckich 2019-02-26T19:30:08+01:00

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta wpłynęło zapytanie dotyczące możliwości uzyskania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów przez osoby przedłużające studia doktoranckie. Pytająca chciałaby także powziąć informację, czy w trakcie przedłużenia studiów doktoranckich utrzymany zostaje status doktoranta.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie możliwości pobierania stypendium przez osobę, której wszczęto przewód doktorski 2017-11-25T18:47:36+01:00

Pytający jest uczestnikiem studiów doktoranckich (piąty rok; pierwszy rok przedłużenia studiów spowodowany zmianą: tematu rozprawy doktorskiej oraz opiekuna naukowego), a zatem status ten posiada do dnia 30 września 2017 roku. W maju 2017 roku pytający otworzył przewód doktorski. Z uwagi na powyższe pytający zamierza złożyć wniosek o stypendium przyznawane osobom, którym wszczęto przewód doktorski. Pytający wystąpi z wnioskiem o przyznanie wskazanego w zdaniu poprzednim stypendium na okres 12 miesięcy. W związku z faktem, iż okres pobierania stypendium, o które pytający zamierza wnioskować będzie przekraczał czas odbywania przez pytającego studiów doktoranckich należy rozstrzygnąć następujące kwestie:

 1. Czy osoba wnioskująca o stypendium dla osób, którym wszczęto przewód doktorski, musi posiadać status doktoranta?
 2. Czy okres pobierania stypendium przyznawanego osobom, którym wszczęto przewód doktorski może przekraczać okres posiadania statusu doktoranta (czas trwania studiów doktoranckich)?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie warunków uzyskania stypendiów na I roku studiów doktoranckich 2019-02-26T19:30:49+01:00

Pytający, będący doktorantem wydziału X uczelni Y, w swoim pytaniu szczegółowo opisuje sytuację innej doktorantki z tego samego wydziału, która będąc jednocześnie zatrudnioną na uczelni, jako jedyna została przyjęta na studia III stopnia z wynikiem bardzo dobrym i w związku z tym otrzymuje stypendium doktoranckie oraz tzw. projakościowe oraz jest uczestniczką grantu. W związku z tym Pytający doktorant przedstawił następujące wątpliwości oraz zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy uczelnia postępuje zgodnie z prawem w sytuacji, gdy jeden z doktorantów otrzymuje wynagrodzenie, stypendia (doktoranckie i tzw. projakościowe) oraz jest uczestnikiem grantu, podczas gdy pozostali doktoranci na tym samym wydziale zostali przyjęci na studia III stopnia z gorszym wynikiem, co pozbawiło ich szans na jakiekolwiek stypendium?
 2. Czy przepisy dotyczące zasad rekrutacji na studia doktoranckie mogą być sformułowane w taki sposób, aby uczelnia mogła gratyfikować wynikiem bardzo dobrym wybrane przez siebie osoby  przy braku precyzyjnych kryteriów rekrutacji kandydatów?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich 2019-02-26T19:31:26+01:00

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD wpłynęło zapytanie Doktoranta Wydziału Y Uczelni X dotyczące zasad przyznawania stypendiów doktoranckich.

Jak wskazał Pytający, Wydział Y Uczelni X co roku dysponuje 24 (dwudziestoma czterema) stypendiami doktoranckimi, które dotychczas zgodnie z „niepisaną zasadą” konsekwentnie przyznawane były na zasadzie równego rozdysponowania środków na każdy rok studiów tj. po 6 (sześć) stypendiów na każdy rok. Stypendium otrzymywało zatem 6 (sześciu) doktorantów z każdego roku, którzy zajęli najwyższe lokaty na liście rankingowej sporządzanej według kryteriów określonych szczegółowo w Załączniku nr A Zarządzenia JM Rektora nr B z dnia 19.03.2015 r.

Wątpliwości Pytającego wzbudziło nieprzyznanie mu stypendium w bieżącym roku akademickim, pomimo iż zajął 6 (szóstą) lokatę na liście rankingowej swojego roku. W tym miejscu warto podkreślić, iż na roku Pytającego studiuje sześcioro doktorantów i Pytający, będąc pewnym przyznania stypendium, skupił się na pracy stricte naukowej i nie zabiegał o punkty do listy rankingowej oraz przeniósł część przedmiotów przewidzianych programem studiów w danym roku na kolejny rok.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie zmiany uczelni i zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem konferencji 2019-02-26T19:32:17+01:00

W grudniu 2016 r. pytający Y, mający 36 lat, uczestnik II roku studiów doktoranckich na Wydziale Z Uniwersytetu X złożył do kierownika studiów doktoranckich na tym Wydziale wniosek o wykreślenie go z listy studentów oraz wydanie kserokopii dokumentu ukazującego wyniki pytającego uzyskane w trakcie postępowania rekrutacyjnego. W tym samym miesiącu pytający złożył również wniosek do swojego dotychczasowego opiekuna naukowego o opinię dotyczącą postępu realizacji pracy doktorskiej. Dokumenty takie są wymagane przez uczelnię, na której pytający chce kontynuować studia doktoranckie. W przeciągu miesiąca pytający nie uzyskał odpowiedzi na postawione pytania, a kierownik studiów doktoranckich jedynie w nieoficjalnej rozmowie zadał pytanie pytającemu, dlaczego chce kontynuować studia doktoranckie na innej uczelni, przy czym pytający wskazał, że nie jest zobowiązany do udzielania takich informacji.

Wcześniej pytający był także czynnym uczestnikiem konferencji. Opiekun naukowy poinformował go, że nie musi składać wniosku o dofinansowanie wyjazdu, jako że koszty uczestnictwa w konferencji zostaną pokryte z funduszy Katedry, w której pytający był doktorantem. Ostatecznie Katedra nie pokryła kosztów uczestnictwa pytającego. Jednocześnie pytający wskazuje, że posiada kartę uczestnictwa podpisaną przez byłego opiekuna naukowego wraz z fakturą.

W związku z powyższym pytający zwraca się o udzielenie następujących informacji:

 1. Czy po wykreśleniu z listy doktorantów pytający jest zobowiązany zwrócić legitymację doktoranta?
 2. Czy były opiekun naukowy może ponieść odpowiedzialność za niesporządzenie opinii dotyczącej postępu realizacji pracy doktorskiej?
 3. Czy możliwe jest prawne wyegzekwowanie wydania kserokopii dokumentu ukazującego wyniki pytającego uzyskane w trakcie postępowania rekrutacyjnego?
 4. Czy możliwe jest jeszcze uzyskanie zwrotu kosztów czynnego uczestnictwa w konferencji?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie urlopów dla doktorantów 2019-02-26T19:38:39+01:00

Doktorantka zwróciła się do ZP RPDcelem uzyskania opinii na temat sytuacji doktorantek spodziewających się narodzin dziecka. Pytająca zakreśliła, iż na szczególne zainteresowanie zasługuje zagadnienie ewentualnych urlopów. Doprecyzowała, że wszystkie pytania dotyczą sytuacji, gdy doktorantka/doktorant jest uczestnikiem studiów III stopnia i nie pozostaje w żadnym stosunku pracy z Uczelnią bądź inną osobą fizyczną lub osobą prawną. Przedstawione pytania są wynikiem dyskusji nad przepisami zawartymi w § 7 ust. 3 Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2016 r. Poz. 558).

Pytająca wskazała, że wyjaśnienia wymagają następujące kwestie:

 1. Czy doktorantce, która nie pozostaje w żadnym stosunku pracy przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego?
 2. Jeśli tak, to na podstawie jakich przepisów i kto powinien jej tego urlopu udzielić?
 3. Czy doktoranci mają prawo do urlopów ojcowskich i rodzicielskich? Jeśli tak, to na podstawie jakich przepisów i kto powinien im tego urlopu udzielić?
 4. Czy doktorantce, nie pozostającej w żadnym stosunku pracy, po urodzeniu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński?
 5. Jeśli doktorantom nie pozostającym w żadnym stosunku pracy nie przysługuje urlop macierzyński/ojcowski/rodzicielski, to w jakiej sytuacji doktorant może ubiegać się o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich na zasadach zawartych w § 7 ust. 3 Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 kwietnia 2016 r.?
 6. Czy doktorantowi w czasie przebywania na którymś z w/w urlopów przysługują prawa do stypendium doktoranckiego/projakościowego oraz świadczeń pomocy materialnej? Czy zachowuje prawa do wymienionych świadczeń przedłużając okres odbywania studiów doktoranckich?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna uzupełniająca w przedmiocie świadczenia pracy w okresie urlopu macierzyńskiego 2019-02-26T19:39:14+01:00

Pytająca będąca doktorantką zwróciła się o udzielenie uzupełniającej opinii w przedmiocie świadczenia pracy w okresie urlopu macierzyńskiego. W związku z wątpliwościami przedstawionymi przez Pytającą w przedmiocie wykazanych w pierwszej opinii przepisów prawa dot. stypendium z Narodowego Centrum Nauki oraz urlopu macierzyńskiego, odniesienie się do tych wątpliwości wymaga odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jaka jest podstawa obowiązku zaniechania świadczenia pracy podczas urlopu macierzyńskiego?
 2. Czy pracownik uczelni wyższej może ponieść karę dyscyplinarną z tytułu świadczenia pracy w okresie urlopu macierzyńskiego?
 3. Jakie są podstawy prawne łączenia świadczenia pracy z przebywaniem na urlopie macierzyńskim?

Czy wniosek o wstrzymanie wypłaty stypendium może złożyć inny podmiot niż kierownik projektu?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna dotycząca udzielenia urlopu celem przygotowania się do obrony rozprawy doktorskiej 2019-02-26T19:40:41+01:00

Pytająca jest doktorantką studiów dziennych oraz pracuje zawodowo, obecnie ma otwarty przewód doktorski oraz dalej pisze pracę. Wystąpiła do pracodawcy o udzielenie jej urlopu w wymiarze 28 dni na podstawie u.s.n. Jednakże prośba doktorantki została odrzucona – zgodnie z opinią pracodawcy w/w urlop przysługuje dopiero po oddaniu gotowej pracy doktorskiej.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie proponowanych zmian regulaminu 2019-02-26T19:41:24+01:00
 1. Z uwagi na trwające prace nad Regulaminem studiów doktoranckich w Uczelni zaproponowaliśmy wprowadzenie rocznego urlopu okolicznościowego na wniosek doktoranta. Otrzymaliśmy odpowiedź, że w Rozporządzeniu MNiSW ws. studiów i stypendiów doktoranckich nie ma mowy o żadnym urlopie, więc nie ma podstaw prawnych do jego wprowadzenia. Czy faktycznie jest to prawda? Czy są przepisy, umożliwiające doktorantowi wzięcie urlopu na wypadek jakiś okoliczności losowych, rodzinnych, zawodowych czy naukowych (na niższych stopniach studiów jest urlop dziekański)?
 2. W propozycji Regulaminu pojawił się również zapis, że warunkiem uzyskania przedłużenia studiów jest posiadanie otwartego przewodu doktorskiego. W obecnym Regulaminie tego nie ma. Czy te zmiany mogą być narzucone już obecnym doktorantom, którzy w momencie rozpoczynania studiów nie mieli takiego obowiązku? W umowie o kształcenie nie ma żadnych zapisów na ten temat. Doktoranci mogli sobie inaczej zaplanować swoje życie zawodowe czy naukowe, a teraz są postawieni przed taką zmianą.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie zmiany uczelni i zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem konferencji 2019-02-26T19:42:01+01:00

W grudniu 2016 r. pytający Y, mający 36 lat, uczestnik II roku studiów doktoranckich na Wydziale Z Uniwersytetu X złożył do kierownika studiów doktoranckich na tym Wydziale wniosek o wykreślenie go z listy studentów oraz wydanie kserokopii dokumentu ukazującego wyniki pytającego uzyskane w trakcie postępowania rekrutacyjnego. W tym samym miesiącu pytający złożył również wniosek do swojego dotychczasowego opiekuna naukowego o opinię dotyczącą postępu realizacji pracy doktorskiej. Dokumenty takie są wymagane przez uczelnię, na której pytający chce kontynuować studia doktoranckie. W przeciągu miesiąca pytający nie uzyskał odpowiedzi na postawione pytania, a kierownik studiów doktoranckich jedynie w nieoficjalnej rozmowie zadał pytanie pytającemu, dlaczego chce kontynuować studia doktoranckie na innej uczelni, przy czym pytający wskazał, że nie jest zobowiązany do udzielania takich informacji.

Wcześniej pytający był także czynnym uczestnikiem konferencji. Opiekun naukowy poinformował go, że nie musi składać wniosku o dofinansowanie wyjazdu, jako że koszty uczestnictwa w konferencji zostaną pokryte z funduszy Katedry, w której pytający był doktorantem. Ostatecznie Katedra nie pokryła kosztów uczestnictwa pytającego. Jednocześnie pytający wskazuje, że posiada kartę uczestnictwa podpisaną przez byłego opiekuna naukowego wraz z fakturą.

W związku z powyższym pytający zwraca się o udzielenie następujących informacji:

 1. Czy po wykreśleniu z listy doktorantów pytający jest zobowiązany zwrócić legitymację doktoranta?
 2. Czy były opiekun naukowy może ponieść odpowiedzialność za niesporządzenie opinii dotyczącej postępu realizacji pracy doktorskiej?
 3. Czy możliwe jest prawne wyegzekwowanie wydania kserokopii dokumentu ukazującego wyniki pytającego uzyskane w trakcie postępowania rekrutacyjnego?

Czy możliwe jest jeszcze uzyskanie zwrotu kosztów czynnego uczestnictwa w konferencji?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie procedury zmiany uczelni 2019-02-26T19:42:36+01:00

Doktorantka IV roku studiów doktoranckich na uczelni X, złożyła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, wskazując propozycję promotora i kopromotora. Postępowanie w przedmiocie otwarcia przewodu doktorskiego zostało zawieszone, lecz pytająca uzyskała nieoficjalną informację, iż stosowne organy uczelni nie chcą zaakceptować osoby kopromotora. W związku z powyższym pytająca zwróciła się o udzielenie informacji, czy można zmienić uczelnię, na której jest się uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak, to jaka jest procedura zmiany uczelni?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie rekrutacji na studia III stopnia 2019-02-26T19:43:10+01:00

Pytająca uczestniczyła w rekrutacji na studia III stopnia na Uniwersytecie X. W pierwszym etapie rekrutacji zdobyła maksymalną liczbę punktów, jednakże z rozmowy wstępnej nie otrzymała żadnego punktu. Pytająca stawia zarzut braku merytorycznej oceny rozmowy wstępnej.

W związku z powyższym stawia pytanie: czy ma prawo odwołać się od decyzji komisji i uzyskać uzasadnienie przedmiotowej decyzji, ewentualnie powtórzyć rozmowę wstępną przed komisją?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN mającym zaliczony ostatni rok studiów doktoranckich, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich na kolejny rok akademicki 2019-02-26T19:43:42+01:00

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD wpłynęło zapytanie Doktorantki Instytutu Naukowego PAN w przedmiocie wyjaśnienia sytuacji dotyczącej przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN mającym zaliczony ostatni rok studiów doktoranckich, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich na kolejny rok akademicki.

Wątpliwości Pytającej wzbudziły wydane przez Prezesa PAN w dniu 5 maja 2017 r. a następnie w dniu 20 lipca 2017 r. „Informacje” kierowane do Dyrektorów Instytutów Naukowych PAN dotyczące przyznawania stypendiów Prezesa PAN.

W „Informacji” z dnia 5 maja 2017 r. Prezes PAN przytoczył in extenso § 2 ust. 1 i 2 decyzji nr 12/2016 Prezesa PAN z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, po czym wskazał, iż o stypendium może ubiegać się doktorant, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał wpis na kolejny rok studiów doktoranckich oraz – co bezpośrednio dotyka przedmiotu niniejszej opinii – doktorant mający zaliczony ostatni rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, któremu przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018.

Następnie w „Informacji” z dnia 20 lipca br. Prezes PAN ponownie przytoczył § 2 ust. 1 i 2 decyzji nr 12/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz w całości powtórzył treść poprzedniej „Informacji” w zakresie odnoszącym się do doktorantów, którzy zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów doktoranckich, jednakże zajął odmienne stanowisko w kwestii doktorantów mających zaliczony ostatni rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018 wskazując, iż takim doktorantom stypendium Prezesa PAN nie może być przyznane. Prezes PAN zmianę stanowiska uzasadnił orzecznictwem sądu administracyjnego, do którego odwołano się w związku z przyznawaniem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

Podejrzyj zmiany

Opinia prawna w przedmiocie otrzymywania stypendium doktoranckiego po zakończeniu urlopu macierzyńskiego 2019-02-26T19:44:19+01:00

Pytająca jest doktorantką Instytutu X PAN. W listopadzie 2017 r. zakończy urlop macierzyński. W trakcie urlopu doktorantka otrzymywała stypendium doktoranckie. W związku z tym skierowała pytanie:

 1. Czy po zakończeniu przez nią urlopu macierzyńskiego dalej będzie otrzymywać stypendium doktoranckie?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie urlopu na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej 2019-02-26T19:44:51+01:00

Doktorant jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie X. Polskiej Akademii Nauk w Y. W czerwcu 2015 roku otworzył przewód doktorski na tej samej uczelni. Rozprawę doktorską złożył w styczniu 2017 roku. Rozprawa została przyjęta przez promotora, otrzymała również pozytywne oceny obydwu recenzentów.

Doktorant jest pracownikiem instytucji K. Z relacji Doktoranta wynika, że w maju bieżącego roku wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Generalnego instytucji K. o udzielenie mu urlopu w wymiarze 28 dni na przygotowanie do egzaminów i obrony pracy. Wniosek poparli zarówno bezpośredni przełożony doktoranta, jak i Dyrektor instytucji K. Pomimo tego Wydział Kadr instytucji K. dwukrotnie usiłował nakłonić go do wycofania wniosku. Dnia 8 czerwca Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego instytucji K. (zastępujący Dyrektora Generalnego) odmówił przyznania Doktorantowi urlopu, powołując się na art. 23 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. W uzasadnieniu podał, iż warunkiem przyznania urlopu jest przedłożenie zaświadczenia z uczelni o przyjęciu rozprawy doktorskiej przez promotora, wysłaniu jej do recenzji oraz wyznaczonym terminie obrony.

Doktorant zwrócił uwagę, że w art. 23 cytowanej ustawy nie ma mowy o zaświadczeniu, którego zażądał pracodawca. Dodał, iż rozprawa została pozytywnie oceniona przez obydwu recenzentów, zatem zostanie dopuszczona do obrony.

W związku z powyższym Doktorant zwrócił się z prośbą o opinię prawną, gdyż zamierza ponownie złożyć wniosek o urlop.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie przedłużenia studiów doktoranckich 2019-02-26T19:45:26+01:00

Doktorant zwrócił się do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta z zapytaniem dotyczącym procedury przedłużenia studiów doktoranckich. Wskazał, że zapytanie dotyczy Uczelni W X. Z treści dokładnego opisu problemu wynika, że doktorant chciał zweryfikować czy kierownik studiów doktoranckich może ustalać dobrowolnie zasady udzielenia tzw. przedłużenia trwania studiów. Zdaniem Pytającego problem polega na tym, że obecnie według regulaminu studiów doktoranckich kierownik może udzielić zgody na przedłużenie studiów. Z opisu stanu faktycznego wynika, że na uczelni X. zgodę na tzw. przedłużenie studiów otrzymują doktoranci przebywający na III roku studiów doktoranckich. Osoby z roku IV nie mogą liczyć na żadne przywileje w tym zakresie. Nadto, Pytający doprecyzował, że kierownik studiów traktuje przedłużenie studiów jako urlop dziekański.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie statusu osoby kończącej studia doktoranckie bez uzyskania stopnia doktora 2019-02-26T19:46:12+01:00

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta wpłynęło zapytanie dotyczące tego, jak należy traktować osobę, która ukończyła studia doktoranckie, jednakże nie uzyskała stopnia naukowego doktora. Pytający chciałby powziąć informację, czy de lege lata osobę taka traktować można jako absolwenta studiów doktoranckich, czy też należy ją skreślić z listy doktorantów, ewentualnie czy dopuszczalnym byłoby zastosowanie instytucji przedłużenia studiów doktoranckich.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej 2019-02-26T19:46:50+01:00

Pytający jest doktorantem w Uniwersytecie X. Prowadzi badania dotyczące sytuacji finansowej polskich stadionów. Doktorantowi odmówiono dostępu do informacji publicznej w zakresie sytuacji finansowej jednego ze stadionów.

Mając powyższe na uwadze doktorant skierował pytanie: Czy istnieje możliwość zaskarżenia przedmiotowej decyzji?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie wygaśnięcia stosunku pracy, wyborów do wydziałowej komisji doktorantów i nieuwzględnienia wniosku o dofinansowanie badań 2019-02-26T19:47:19+01:00

Pytający jest doktorantem II roku na Wydziale X w Uczelni Y.

W październiku 2016 r. został zatrudniony w charakterze asystenta na Wydziale X w Uczelni Y. w oparciu o umowę o pracę na okres roku. Umowa ta została rozwiązana w styczniu 2017 r. wraz z końcem semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017. Pytający próbował bezskutecznie umówić się na spotkanie z Dziekanem Wydziału X Uczelni Y, a także Rektorem Uczelni Y. w tej sprawie. Ponadto pytający wysłał do Rektora wniosek o przywrócenie do pracy, jako że miał wcześniej za planowane prowadzenie ćwiczeń w wymiarze 360 godzin, ale Rektor odmówił.

Pytający został również wybrany w wyborach na członka Samorządu Doktorantów Wydziału X .Uczelni Y. oraz na przedstawiciela doktorantów do komisji dyscyplinarnej. Wybór ten został zaakceptowany przez Radę Wydziału X. Uczelni Y. i następnie miał zostać zatwierdzony przez Senat. 2 dni przed posiedzeniem Senatu Uczelni Y.  pracownica Biura Rektora poinformowała telefonicznie Przewodniczącą Uczelnianego Samorządu Doktorantów, iż wybory do komisji dyscyplinarnej są nieważne, jako że wyboru kandydatów dokonuje organ uczelniany oraz kandydaci muszą być pracownikami Uczelni Y.

Ponadto pytający złożył wniosek w sprawie finansowania prowadzenia badań w ramach działalności statutowej. Wniosek został przez komisję odrzucony bez podania przyczyny. Jednocześnie regulamin podziału środków jest niedostępny. Pytający złożył wniosek o uzasadnienie decyzji o odrzuceniu wniosku oraz o udostępnienie regulaminu.

W związku z powyższym pytający prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące kwestie:

 1. Czy uzasadnienie decyzji komisji oraz udostępnienie regulaminu mogą być przedmiotem wniosku o udostępnienie informacji publicznej?
 2. Czy sytuacja, w której znajduje się pytający, wypełnia znamiona mobbingu?

Jakie inne działania może podjąć pytający, aby bronić swoich praw?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie zaliczenia okresu studiów doktoranckich do okresu pracy po uzyskaniu stopnia doktora 2017-11-25T17:51:46+01:00

Pytająca jest doktorantką IV roku, która od 1 września br. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę jako nauczycielka w szkole. Z uwagi na fakt, iż na 26 września planowana jest obrona jej rozprawy doktorskiej, zwraca się z zapytaniem, czy okres odbywania studiów doktoranckich wlicza się do okresu pracy. W szczególności Pytająca prosi o wykładnię pojęcia uprawnień pracowniczych, których dotyczy przepis art. 198 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 j.t.) oraz czy oznacza to, iż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora przysługiwać jej będzie dodatek do pensji wynikający z Karty Nauczyciela. Rzetelne przygotowanie powyższej opinii wymaga zatem odniesienia się do trzech podstawowych kwestii:

 1. Czy wyżej wymieniony przepis dotyczy jedynie pracy podejmowanej na uczelniach wyższych, czy też stanowi on lex specialis w odniesieniu do przepisów Kodeksu pracy, uchylając tym samym ich zastosowanie?
 2. Czym są uprawnienia pracownicze i jaki jest ich zakres?

Jaki jest stosunek postanowień zawartych w Karcie Nauczyciela w porównaniu do źródeł prawa powszechnie obowiązującego?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie zakazu zatrudniania krewnych i powinowatych na uczelni 2019-02-26T19:47:51+01:00

Czy synowa może pracować w tej samej katedrze, gdy teść jest jej kierownikiem?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie stażu pracy absolwenta studiów doktoranckich 2019-02-26T19:35:26+01:00

Wnioskodawca zwrócił się do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta z zapytaniem, czy okres studiów doktoranckich jest dodatkowo zaliczany do stażu pracy, od którego zależą uprawienia pracownicze.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie łączenia pracy zawodowej z uczestnictwem w studiach doktoranckich 2019-02-26T19:34:44+01:00

Pytający jest uczestnikiem pierwszego roku studiów doktoranckich prowadzonych na Uczelni X, będąc jednocześnie od lat zatrudniony w firmie, której działalność połączona jest z jego zainteresowaniami naukowymi. Pytający został poinformowany przez Kierownika Studiów Doktoranckich o istnieniu zapisu regulaminu studiów zabraniającego jednoczesnego wykonywania pracy zawodowej i pobierania nauki w ramach studiach doktoranckich. Doktorant wyrażając swoje wątpliwości wobec tego stwierdzenia zwrócił się do Rzecznika Praw Doktoranta o wyjaśnienie tej kwestii.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie dofinansowania studiów doktoranckich na Wydziale Y Uczelni X przez Pracodawcę 2019-02-26T19:33:30+01:00

Pytającemu pracodawca odmówił dofinansowania studiów doktoranckich na Wydziale Y Uczelni X. Zgodnie z zarządzeniem obowiązującym w Zakładzie Pracy, w przypadku podnoszenia kwalifikacji przez pracownika poza systemem służby cywilnej Dyrektor Oddziału może wyrazić zgodę na dofinansowanie nauki na studiach wyższych, przydatnych na stanowisku pracy i uzasadnionych z punktu widzenia pracodawcy w wysokości do 60 % kosztów, z tym, że nie więcej niż 3000 zł za rok nauki. W zarządzeniu nie wskazano wprost studiów doktoranckich jako formy kształcenia wspieranej przez Pracodawcę.

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie wynagrodzenia doktoranta za prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym obowiązkowe praktyki 2019-02-26T19:32:55+01:00

Pytający w ramach odbywanych studiów doktoranckich jest zobowiązany odbywać praktyki dydaktyczne w wymiarze 75 godzin rocznie. W  roku akademickim 2016/2017 uczestniczył on łącznie w prowadzeniu 160 godzin zajęć dydaktycznych (zajęcia odbywane w formie współprowadzenia). Wbrew przepisom powszechnie obowiązującego prawa, dla celów stypendialnych uczelnia zgodziła się na rozliczenie doktorantom 100 godzin w ramach obowiązkowych praktyk. Pytający zwrócił się jednak do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta z wątpliwością, czy z tytułu nierozliczonych sześćdziesięciu (60) godzin zajęć przysługują mu jakiekolwiek roszczenia względem uczelni, w szczególności czy może on uzyskać wynagrodzenie za ich prowadzenie. W ramach niniejszej opinii należy zatem skupić się na dwóch odrębnych kwestiach:

 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Pytającemu przysługuje wynagrodzenie od uczelni za prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze znacznie przekraczającym obowiązkowe praktyki zawodowe?
 2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie okaże się pozytywna, w jaki sposób Pytający ma możliwość efektywnego dochodzenia wspomnianego roszczenia?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktoranta 2019-02-26T18:44:18+01:00

Pytający w ramach odbywanych studiów doktoranckich jest zobowiązany odbywać praktyki dydaktyczne w wymiarze 75 godzin rocznych. W ramach wspomnianych praktyk, doktoranci I roku uczestniczą w zajęciach ze studentami w roli asystentów prowadzącego. W związku z tym ilość godzin prowadzonych zajęć dydaktycznych jest tożsama z liczbą godzin, podczas których doktorant fizycznie znajduje się ze studentami i asystuje prowadzącemu. Z kolei od drugiego roku studiów lub po zaliczeniu egzaminów specjalizacyjnych uczestnicy studiów doktoranckich (doktoranci) traktowani są jako pracownicy naukowi, a w konsekwencji obecny na zajęciach doktorant jest uważany za równorzędnego prowadzącego zajęć. W konsekwencji liczba godzin faktycznie prowadzonych zajęć dydaktycznych jest dzielona na dwa, ponieważ – zgodnie z argumentacją  uczelni – bierze w nich udział dwóch prowadzących. Dodatkowo, zgodnie z aktami wewnętrznymi przyjętymi przez uczelnię Pytającego, doktorant w trakcie studiów odbywa „praktyki pod opieką i w obecności opiekuna naukowego albo promotora lub doświadczonego nauczyciela akademickiego, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.” W odczuciu Pytającego obecna sytuacja na jego Wydziale zmusza doktorantów do prowadzenia dwukrotnie większej liczby godzin celem wyrobienia pensum w wymiarze 75 godzin dydaktycznych. W związku z tym zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy uczelnia może traktować doktoranta na drugim roku studiów doktoranckich lub po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego jako pełnoprawnego prowadzącego zajęcia dydaktyczne, co byłoby równoznaczne z przyznaniem mu statusu pracownika związanego stosunkiem prawnym?

Podejrzyj opinię

Opinia prawna w przedmiocie umowy w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 2019-02-26T18:43:40+01:00

Doktorant jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie X. Polskiej Akademii Nauk w Y. W czerwcu 2015 roku otworzył przewód doktorski na tej samej uczelni. Rozprawę doktorską złożył w styczniu 2017 roku. Rozprawa została przyjęta przez promotora, otrzymała również pozytywne oceny obydwu recenzentów.

Doktorant jest pracownikiem instytucji K. Z relacji Doktoranta wynika, że w maju bieżącego roku wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Generalnego instytucji K. o udzielenie mu urlopu w wymiarze 28 dni na przygotowanie do egzaminów i obrony pracy. Wniosek poparli zarówno bezpośredni przełożony doktoranta, jak i Dyrektor instytucji K. Pomimo tego Wydział Kadr instytucji K. dwukrotnie usiłował nakłonić go do wycofania wniosku. Dnia 8 czerwca Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego instytucji K. (zastępujący Dyrektora Generalnego) odmówił przyznania Doktorantowi urlopu, powołując się na art. 23 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. W uzasadnieniu podał, iż warunkiem przyznania urlopu jest przedłożenie zaświadczenia z uczelni o przyjęciu rozprawy doktorskiej przez promotora, wysłaniu jej do recenzji oraz wyznaczonym terminie obrony.

Doktorant zwrócił uwagę, że w art. 23 cytowanej ustawy nie ma mowy o zaświadczeniu, którego zażądał pracodawca. Dodał, iż rozprawa została pozytywnie oceniona przez obydwu recenzentów, zatem zostanie dopuszczona do obrony.

W związku z powyższym Doktorant zwrócił się z prośbą o opinię prawną, gdyż zamierza ponownie złożyć wniosek o urlop.

Podejrzyj opinię

MENU