Przejdź do treści

Ocena Śródokresowa

  Zgodnie z art. 202 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.; dalej jako PoSWiN) – realizacja planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów w trakcie czwartego semestru. 

  Ocenę śródokresową przeprowadza komisja składająca się z trzech osób, w tym co najmniej 1 osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudnionej poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

  Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.

  Ustawa nie definiuje wprost procedury przebiegu oceny śródokresowej, ani jej zasad. Wymóg ich ustalenia stawia podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską. Takie ustalenie musi zostać wskazane w ramach regulaminu szkoły doktorskiej (art. 205 ust. 1 pkt 3 PoSWiN). Z tego też względu jej przebieg może różnić się w zależności od szkoły, specyfiki danej dyscypliny bądź przyjętych w danej jednostce reguł. 

  Warto zaznaczyć, że od pozytywnego wyniku oceny śródokresowej zależy nie tylko kontynuacja kształcenia w szkole doktorskiej, ale również wysokość stypendium, które doktorant otrzymuje. Natomiast, wynik negatywny niesie za sobą skutek skreślenia z listy doktorantów. 

  Art. 209 PoSWiN

  1. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

  1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;

  2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

  Art. 203 PoSWiN

  Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:

  1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;

  Negatywny wynik oceny śródokresowej doktoranta niesie równie negatywne skutki dla promotora, który nie może sprawować opieki promotorskiej, jeśli w okresie 5 lat był promotorem 4 doktorantów, skreślonych ostatecznie z listy doktorantów na podstawie negatywnego wyniku oceny śródokresowej. 

  Art. 190 PoSWiN

  1. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:

  1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub

  2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.

  mgr Sabina Karp (Lokalny Ambasador Praw Doktoranta)

  Skip to content