Przejdź do treści

Finansowanie wyjazdów zagranicznych

  Doświadczenie międzynarodowe zdobyte na uczelni wyższej to kapitał na całe 
  życie – zawodowe, akademickie i społeczne, dlatego wyjazdy są ważnym elementem kształcenia doktorantów. Wiążą się z tym pewne problemy natury finansowej, więc w tym artykule chciałbym przybliżyć kilka możliwości sfinansowania wyjazdu.

  Doceniając wagę umiędzynarodowienia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zainicjowało w październiku 2017 roku powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Jednym z podstawowych zadań NAWA jest inicjowanie i wspieranie mobilności studenckiej. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez programy, których celem jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia polskich instytucji szkolnictwa wyższego, a także umożliwienie polskim studentom zyskania doświadczenia międzynarodowego. Środki z NAWA 
  są przekazywane w formie stypendium, a jego wysokość jest zróżnicowana w zależności 
  od konkretnego programu. W ramach swoich programów NAWA oferuje stypendia pokrywające koszty utrzymania podczas pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym, dodatek mobilnościowy oraz rodzinny.

  Istnieje wiele programów realizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Konkursy są zróżnicowane pod kątem dziedziny nauki czy sztuki. Do najogólniejszych programów, 
  na które może aplikować doktorant należą:

  • Program im. Wilhelminy Iwanowskiej- wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z naukowcami z zagranicy. O udział w tym programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki. 
   O stypendium mogą się ubiegać uczestnicy studiów doktoranckich, uczestnicy szkół doktorskich, jak i osoby realizujące doktorat wdrożeniowy. W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być prowadzenie badań naukowych, pozyskanie materiałów do rozprawy doktorskiej lub publikacji, prowadzenie zajęć dydaktycznych i inne formy aktywności naukowej lub akademickiej. 
  • Program im. Mieczysława Bekkera- Projekt może być realizowany przez okres 
   od 3 do 24 miesięcy w przypadku młodego naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych wnioskodawców, w tym doktorantów. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. O udział w Programie może ubiegać się doktorant, przy czym w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

  mgr Paweł Georgiev

  Lokalny Ambasador Praw Doktoranta

  Artykuł został napisany w ramach projektu pn. „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.

  Skip to content