Przejdź do treści

Doktorat wdrożeniowy – co warto wiedzieć?

  Program Doktorat Wdrożeniowy został ustanowiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki – MEiN). Ma on na celu stworzenie warunków dla intensyfikacji współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem. W ramach kształcenia w szkole doktorskiej wprowadzono możliwość współpracy naukowej doktoranta z zatrudniającym go przedsiębiorcą. Jak wynika z oficjalnych danych ze strony ministerstwa w 2020 roku zgłoszono 628 wniosków spełniających wszystkie wymogi formalne. Bardzo dobrą wiadomością dla osób zainteresowanych kolejnymi edycjami jest fakt, że pozytywną opinie i możliwość rozpoczęcia prac uzyskało 516 projektów. W 2022 roku i w latach następnych wnioski można składać w terminie od dnia 29 kwietnia do dnia 31 maja. Osoba ubiegająca się o przyjęcie powinna spełniać następujące warunki:

  1. Posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, lub równoważny,
  2. Zatrudnienie w wymiarze całego etatu w zakładzie realizującym doktorat wdrożeniowy, przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej,
  3.  Wskazanie opiekuna pomocniczego który pracuje w zakładzie. Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

  Do udziału w programie są uprawnione prowadzące szkoły doktorskie: 

  1. uczelnie akademickie,  
   1. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,  
   1. instytuty badawcze, 
   1. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Osoby których projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany przez zespół doradców powołany przez Ministra Nauki i Edukacji może liczyć na stypendium. Miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta wynosi: 

  1. 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy; 
  2. 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

  Oczywiście osoba pozostająca w zakładzie pracy zatrudniona na podstawie umowy o pracę otrzymuje również miesięczne wynagrodzenie zgodne z umową zatrudnienia. Niezaprzeczalnym faktem jest że przez 4 lata wytężonej pracy naukowej oraz zawodowej osoba realizująca doktorat wdrożeniowy stawia ogromny krok w swojej karierze. Zarówno zawodowej jak i naukowej! 

  Masz pomysł który twoim zdaniem może rozwiązać problem w zakładzie, w którym pracujesz? 
  – Ten program jest dla ciebie! Nie czekaj, można naprawdę wiele zyskać!

  mgr Grzegorz Witkowski

  Lokalny Ambasador Praw Doktoranta

  Artykuł został napisany w ramach projektu pn. „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.

  Skip to content